Nový studijní magisterský program Biotechnologie

17.02.2020

Nový studijní magisterský program Biotechnologie

 

Ústav biochemie garantuje nový studijní profesně orientovaný program „Biotechnologie“ zakončený titulem Ing. Program přímo navazuje na bakalářský studijní program BIOCHEMIE, je však otevřen všem zájemcům příbuzných oborů. Cílem je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro praxi v biotechnologických firmách i pro vědecko-vývojovou činnost ve firmách i akademických pracovištích.

Na našich stránkách naleznete detailnější informace o programu Biotechnologie včetně informací o přijímacím řízení. 

Program vychází z interdisciplinárního charakteru biotechnologií, jejichž společným jmenovatelem jsou metabolické přeměny realizované různými organismy. Důraz je kladen na výuku předmětů, jež jsou obecným základem jakýchkoli biotechnologických procesů: bioinženýrství (procesy a zařízení v biochemických reaktorech), genové technologie, výběr moderních biotechnologických procesů (využití kmenových a dalších živočišných buněk, rostlinná biotechnologie a biotechnologie ve farmacii a biomedicíně). Dále jsou v studijních plánech enzymová biotechnologie, biosensory, nanobiotechnologie, laboratorní cvičení a semináře, povinná praxe ve firmách. Spolupráce s předními biotechnologickými firmami umožní zájemcům vypracování diplomových i doktorských prací na firemních výzkumných projektech v jejich laboratořích a provozech (kromě možnosti tradičních postupů na fakultě nebo akademických ústavech).

Uplatnění najdou absolventi v biotechnologických firmách, ve výzkumu, vývoji i technologickém provozu. Obecný základ potřebných disciplín jim umožní flexibilní adaptaci na konkrétní firmy a bioprocesy. Stejně tak se lze ucházet o akademická místa v ústavech akademie věd nebo výzkumných ústavech zaměřených na biochemicko-biotechnologický výzkum.

Název projektu: MASARYKOVA UNIVERZITA 4.0
Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418