Studium

Bakalářské studium

Studijní program Biochemie

Bakalářský studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří získají široký přehled znalostí v oblastech biochemie, chemie (anorganická, organická, analytická a fyzikální) a biologie, na jehož základě jsou poté schopni zpracovávat a vzájemně propojovat data získaná ze všech těchto oblastí. Program je koncipován pro získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v daných oblastech  a pro následné zpracování informací týkajících se struktury, aktivity a reaktivity (bio)molekul. Jednotlivé specializace jsou poté zaměřeny na další rozvoj předpokladů dle zaměření absolventa - rozšíření kvalifikačních vědomostí v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii (Biochemie), chemická a biochemická analytika v oblasti biochemických procesů a výrob (Aplikovaná biochemie), nebo porozumění organizace chemických a biologických dat včetně získání přehledu základních informatických disciplín (Bioinformatika).

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen

  • uplatnit široký základ teoretických i praktických poznatků v oblasti chemie a biologie
  • uplatnit základní laboratorní dovednosti v biochemických, chemických a biologických metodách
  • uplatnit základní znalosti ve vyhodnocení a zpracování dat
  • aplikovat hlubší znalosti v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii (Biochemie)
  • rutinní práce v biochemických a podobných laboratořích (Aplikovaná biochemie)
  • uplatnit znalosti v programování a prací s databázemi (Bioinformatika)

Uplatnění absolventa

Širší teoretický základ umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Mají předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění, jak ve směru chemické a biochemické analytiky, tak v oblasti biochemických procesů a výrob nebo v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, zpracování dat).  Mohou též být kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci.

Uplatnění našich absolventů je příliš široké, abychom vše vypsali. K dispozici je Vám stručný přehled institucí a firem, kde můžete absolventy biochemie nalézt.

Studijní plány

Studenti si v rámci bakalářského studijního programu biochemie vybírají jednu ze tří specializací:

  • Biochemie - Studium je zaměřeno na získání teoretického a praktického základu odborných znalostí v biochemii a rovněž širokého přehledu v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii, molekulární biologii a buněčných regulacích.
  • Aplikovaná biochemie - Studium je zaměřeno vedle obecných chemických a biochemických disciplín i na biologické obory souvisejícími s mikrobiologií, biotechnologiemi (využívání buněk a enzymů v široké oblasti průmyslu, zemědělství a životního prostředí) a rozšířenou výuku v oblasti biomedicínských aplikací využívaných v klinických laboratořích.
  • Bioinformatika - Studium je zaměřeno na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul, porozumění organizaci chemických a biologických dat včetně přehledu v základních informatických disciplínách.

Samostatný studentský projekt

Pokud má student zájem podílet se na výzkumu v rámci jednotlivých výzkumných skupin již od druhého ročníku studia, nejlepší možnost představuje Samostatný projekt. Bližší informace týkající se nabízených témat a vlastního zápisu předmětu nalezenete v záložce Samostatné studentské projekty.

Bakalářské práce

Informace pro současné studenty:

Inhibice inhibitoru vede k aktivaci inhibitoru inhibiční dráhy. To je bod, ve kterém by většina lidí mohla být v pokušení vzdát se biochemie!. Chris Cooper