Požadavky ke studiu

Požadavky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského programu Biotechnologie

Přijímací zkouška sestává z otázek z biochemie, tvoří ji náplň pro státní závěrečnou zkoušku z bakalářského studijního programu Biochemie.

Přijímací zkouška se skládá písemně.


Biochemie

Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod.

Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvarterní struktura. Metody stanovení primární a sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu.

Metody dělení a izolace bílkovin. Chování bílkovin v roztoku (srážení, ionexová a afinitní chromatografie, gelová filtrace, elektroforéza v SDS, izoelektrická fokusace a 2D elektroforéza).

Biochemie hemoglobinu. Přenos kyslíku a jeho regulace.

Sacharidy. Pentosy, hexosy, aldosy, ketosy. Glysosidy, glykosidová vazba a její vlastnosti, disacharidy, homopolysacharidy (škrob, celulosa, glykogen, chitin), heteropolysacharidy, proteoglykany.

Lipidy, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plasmalogeny, sfingolipidy, steroidy, liproteiny.

Nukleové kyseliny. Báze, DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, vazby stabilizují sekundární strukturu DNA. Replikace, transkripce, translace. Základy genovým manipulací. Sekvenace nukleových kyselin.

Termodynamika enzymových reakcí. Makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy jako biokatalyzátory. Aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus působení serinových proteináz. Rovnice Michaelise-Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, aktivita enzymu, konstanta specifity. Inhibice enzymové reakce, dvousubstrátové reakce, Regulace enzymové aktivity: vliv pH, zymogeny, kovalentní modifikace (fosforylace, adenylylace, disulfidy).

Glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová fosforylace. Glukoneogeneze. Krebsův cyklus, Pentosafosfátová dráha. Oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin, acetogeneze. Odbourávání aminokyselin. rozdělení a význam proteáz. Vylučování dusíku, močovinový cyklus. Respirační řetězec, jeho komponenty. Oxidační fosforylace, Membránový transport, Fotosyntéza, lokalizace a komponenty, světelná fáze, Calvinův cyklus.

Mechanismus svalového stahu, biochemie vidění, přenos nervového vzruchu.

Imunochemie. Protilátky a antigeny. Buněčná imunita. Imunoanalytické postupy, ELISA.

Hormony. Mechanismu funkce některých hormonů (adrealin, glukagon, prostaglandiny, steroidní hormony, thyroxin, inzulin, rostlinné hormony). Základy buněčné signalizace, druhý posel. Struktura a funkce G-proteinů. Xenobiochemie, cytochrom P450.

 


 

 • Voet D, Voet J. Biochemie, Victoria, Praha 1995.
 • Karlson P. Základy biochemie, Academia, Praha 1981.
 • Atkins PW. Physical Chemistry. Oxford University Press 1998.
 • Hrnčiar P. Organická chémia, SPN, Bratislava 1990.
 • McMurry J. Organic chemistry, Brooks/Cole 1995.
 • Holzbecher Z, Churáček J. Analytická chemie , SNTL Praha 1987
 • Sommer L. Základy analytické chemie. VUTIUM Brno 1998.
 • Leach AR, Gillet VJ. An Introduction to Chemoinformatics. Springer, Dordrecht 2005.
 • Bunin BA. Bajorath J, Siesel B, Morales G. Chemoinformatics. Theory, Practice and Products. Springer, Dordrecht 2007.
 • Xiong J. Essential Bioinormatics. Cambridge University Press. Cambridge 2006.
 • Bourne PE, Weissig H. Structural Bioinformatics (Methods of biochemical Analysis, V. 44). John Wiley, Hoboke 2003.
 • Leach AR. Molecular Modelling: Principles and Applications (2nd edition). Prentice Hall 2001