Studium

Navazující magisterské studium

Studijní program Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní program Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách využívá  těsné spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty zahrnující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. Přírodovědně-analytické předměty, jejichž perfektní znalost je další určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. V rámci výuky je kladen důraz na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie. Absolvent získá po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 S. paragraf 26

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen

 • zastávat tvůrčí práci s analytickou, instrumentální a výpočetní technikou ve všech typech medicínských laboratoří.
 • získávat orientaci v nových preanalytických, analytických a postanalytických procesech jednotlivých laboratorních oborů, včetně znalosti kritických míst a zásad správné laboratorní praxe (SLP).
 • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi.
 • prakticky využívat všechny formy oboustranné elektronické komunikace s klinickými pracovišti včetně progresivních forem identifikace biologického materiálu a přípravy analytických vzorků.
 • ovládat analytickou a instrumentální techniku v souladu se standardními operačními postupy, včetně jejího efektivního funkčního a ekonomického využití.
 • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření, zavádět nové analytické metod a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání.
 • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště.

Uplatnění absolventa

Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří (zdravotní laborant–bioanalytik–lékař) zaujímají vysokoškolsky erudovaní bioanalytici v laboratorním provozu klíčové místo. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech výstupů laboratorní činnosti pracoviště. Absolventi tak nachází uplatnění v medicínsky i přírodovědně zaměřených laboratorních provozech.
Z tohoto důvodu má tento program akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR a absolvent navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách získá po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 S. paragraf 26

Uplatnění našich absolventů je příliš široké, abychom vše vypsali. K dispozici je Vám stručný přehled institucí a firem, kde můžete naše absolvent nalézt.

Studijní plán

 • Program Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách

Diplomová práce

 • Diplomová práceexperimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu
 • Standardní doba pro vypracování diplomové práce jsou 4 semestry
 • Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta
 • Diplomová práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU.
 • Informace pro podávání návrhů témat diplomových prací