Studium

Navazující magisterské studium

Studijní program Biochemie

Studijní program biochemie poskytuje studentům kvalitní vzdělání v biochemickém základu s důrazem na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii a na nové aktuální trendy ve výzkumu i praxi. V rámci studia mají studenti možnost podílet se na špičkovém výzkumu realizovaném na nejmodernější instrumentaci pořízené na Masarykově Univerzitě v rámci Přírodovědecké fakulty nebo pracoviště CEITEC. Hlavními úkolem jednotlivých specializací je poté připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v post-genomové éře. Základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů poskytují především přístupy využívané v rámci biochemie a analytické a strukturní chemie. Studium je zaměřeno nejen na zvládnutí chemických a biologických, ale i fyzikálních a bioanalytických přístupů s hlavním cílem vychovat odborníky schopné v praxi kreativně aplikovat své znalosti v rámci řešení problémů, s kterými se během studia nesetkali. Absolventi tak mají znalosti a schopnosti pro přímý odchod do praxe, ale i pro další studium v rámci doktorských studijních programů

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen

 • Pracovat s primárními i sekundárními zdroji vědeckých informací, postulovat a testovat hypotézy a samostatně plánovat příslušné dílčí vědecké experimenty.
 • Využít elementární i pokročilé instrumentace a technik biochemického výzkumu.
 • Vyhodnocení získaných experimentálních dat, jejich interpretace a prezentace výsledků.
 • Adaptivní aplikace získaných znalostí a dovedností pro řešení konkrétních úkolů.
 • Sestavit a optimalizovat analytické postupy při zpracování biologického materiálu (Aplikovaná Biochemie)
 • Uplatnit znalost širokého základu teoretických i praktických poznatků v oblasti pokročilé biochemie (Biochemie, Biomolekulární chemie).
 • Základního programování a zpracování přírodovědných dat (Bioinformatika).

Uplatnění absolventa

Jako absolventi specializací programu budete mít znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe. S otevřenou náručí vás budou očekávat firmy a výzkumné organizace aktivní v biochemických, biotechnologických odvětvích, bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací – enzymové a imunoanalýzy, diagnostiky nukleových kyselin, proteomiky. Absolventi však samozřejmě mohou pokračovat i v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů (např. stávající programy Biochemie, Genomika a Proteomika nebo Vědy o živé přírodě). 

Uplatnění našich absolventů je příliš široké, abychom vše vypsali. K dispozici je Vám stručný přehled institucí a firem, kde můžete absolventy biochemie nalézt.

Studijní plán

Studenti si v rámci navazujícího magisterského studijního programu biochemie vybírají jednu z pěti specializací:

 • Specializace Biochemie
 • Specializace Analytická biochemie
 • Specializace Biomolekulární chemie
 • Specializace Bioinformatika
 • Specializace Genomika a Proteomika

Diplomová práce

 • Diplomová práce má experimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu
 • Standardní doba pro vypracování bakalářské práce jsou 4 semestry
 • Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta
 • Diplomová práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU.
 • Informace pro podávání návrhů témat diplomových prací