Studium

Navazující magisterské studium

Studijní program Biotechnologie

Studijní program Biotechnologie připravuje studenty pro budoucí uplatnění na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu. Studium je zaměřeno především na komplexní řešení úkolů v praxi, a to ve všech oblastech biotechnologických procesů, kdy dále prohlubuje a rozvíjí ty disciplíny, jež úzce souvisejí s moderními biotechnologiemi. Jde o teoretické i praktické znalosti z genových technik, přehled moderních biotechnologických procesů, biotechnologické (bioinženýrské) metody, procesy a zařízení, s důrazem na realizaci v bioreaktorech. Hlavním cílem studia je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí a aktivním propojením teoretických poznatků s praktickými dovednostmi. Dobrá uplatnitelnost absolventů při samostatném řešení úkolů v praxi je poté podpořena povinnými stážemi v biotechnologicky zaměřených firmách. Dvouletý magisterský studijní program je určen zejména studentům bakalářského studijního programu Biochemie a to pro všechny jeho specializace, tzn. biochemie, aplikovaná biochemie a bioinformatika. Do navrhovaného programu se mohou hlásit i absolventi jiných studijních programů po splnění odborné přijímací zkoušky. 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se skládá z biochemie, tvoří ji náplň pro státní závěrečnou zkoušku z bakalářského studijního programu Biochemie. Pro přípravu jsou Vám k dispozici vybrané okruhy z biochemie.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen

 • Ovládat základní disciplíny potřebné pro biotechnologii (biochemické a biologické procesy a jejich aplikace, teorie a praxe genových technologií, teoretické a praktické základy bioinženýrství pro práci s bioreaktory).
 • Orientovat se v moderních biotechnologických procesech založených na využití mikrobů, rostlinných a živočišných buněk a enzymů a nanobiotechnologie.
 • Samostatně řešit problémy biotechnologické povahy vzniklé v praxi.
 • Zpracovat získaná data využitím vhodných informačních nástrojů.
 • Samostatně studovat anglickou odbornou literaturu a připravit odborný text a přednášku.
 • Podílet se na realizaci zakázek či projektů od jejich přípravy po návrh postupu realizace až po jeho zpracování a vyhodnocení.

Uplatnění absolventa

Absolventi programu naleznou uplatnění v moderních biotechnologických firmách širokého zaměření, jako např. průmyslové biotransformace, biomedicína, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí. Budou mít teoretické předpoklady i pro oblasti tradičních biotechnologií v potravinářství a zemědělství. V těchto firmách mohou být zaměstnáni také v aplikovaném výzkumu. Dále se mohou uplatnit ve výzkumných ústavech, včetně vysokých škol. Potenciální zaměstnavatelé z řad soukromých firem v ČR jsou např. Contipro, a.s., Lonza Biotec, s.r.o., BioVendor – Laboratorní medicína, a.s., Bioveta, a.s., Enantis s.r.o., GeneProof a.s., LentiKats, a.s., Protean s.r.o. aj.. Hluboký a obecný základ studia umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako manažer nebo obchodní zástupce firem výše zmíněného zaměření. 

Uplatnění našich absolventů je příliš široké, abychom vše vypsali. K dispozici je Vám stručný přehled institucí a firem, kde můžete absolventy biotechnologie nalézt.

Studijní plán

 • Program Biotechnologie

Diplomová práce

 • Diplomová práce má experimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu
 • Standardní doba pro vypracování bakalářské práce jsou 4 semestry
 • Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta
 • Diplomová práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU.
 • Informace pro podávání návrhů témat diplomových prací