Požadavky ke studiu

Požadavky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik

Přijímací zkouška je sestává ze tří následujících okruhů (z nichž část Biochemie a Analytická chemie je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky pro Biochemii):


Biochemie

Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod.

Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvarterní struktura. Metody stanovení primární a sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu.

Metody dělení a izolace bílkovin. Chování bílkovin v roztoku (srážení, ionexová a afinitní chromatografie, gelová filtrace, elektroforéza v SDS, izoelektrická fokusace a 2D elektroforéza).

Biochemie hemoglobinu. Přenos kyslíku a jeho regulace.

Sacharidy. Pentosy, hexosy, aldosy, ketosy. Glysosidy, glykosidová vazba a její vlastnosti, disacharidy, homopolysacharidy (škrob, celulosa, glykogen, chitin), heteropolysacharidy, proteoglykany.

Lipidy, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plasmalogeny, sfingolipidy, steroidy, liproteiny.

Nukleové kyseliny. Báze, DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, vazby stabilizují sekundární strukturu DNA. Replikace, transkripce, translace. Základy genovým manipulací. Sekvenace nukleových kyselin.

Termodynamika enzymových reakcí. Makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy jako biokatalyzátory. Aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus působení serinových proteináz. Rovnice Michaelise-Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, aktivita enzymu, konstanta specifity. Inhibice enzymové reakce, dvousubstrátové reakce, Regulace enzymové aktivity: vliv pH, zymogeny, kovalentní modifikace (fosforylace, adenylylace, disulfidy).

Glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová fosforylace. Glukoneogeneze. Krebsův cyklus, Pentosafosfátová dráha. Oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin, acetogeneze. Odbourávání aminokyselin. rozdělení a význam proteáz. Vylučování dusíku, močovinový cyklus. Respirační řetězec, jeho komponenty. Oxidační fosforylace, Membránový transport, Fotosyntéza, lokalizace a komponenty, světelná fáze, Calvinův cyklus.

Mechanismus svalového stahu, biochemie vidění, přenos nervového vzruchu.

Imunochemie. Protilátky a antigeny. Buněčná imunita. Imunoanalytické postupy, ELISA.

Hormony. Mechanismu funkce některých hormonů (adrealin, glukagon, prostaglandiny, steroidní hormony, thyroxin, inzulin, rostlinné hormony). Základy buněčné signalizace, druhý posel. Struktura a funkce G-proteinů. Xenobiochemie, cytochrom P450.


Bioanalytické metody

Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kyselina močová, amoniak

Prvky; Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, Se

Žlučová barviva; hemoglobin.

Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok.

Specifické plazmatické bílkoviny.

Glukóza, glykovaný hemoglobin.

Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny.

Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymy.

Markery; Kardiomarkery. Hladiny léků; drogy. Hormony, Tumormarkery.

Chemické vyšetření moče. Morfologické vyšetření moče.

Acidobazické parametry a krevní plyny.

Imunoturbidimetrie. Homogenní a heterogenní imunoanalýza, ELISA.

Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, externí kontrola kvality, analytické znaky metod, způsoby kalibrace analytických metod, chyby náhodné a systematické, interference.

Polymerázová řetězová reakce, metody detekce genových mutací, odběr materiálu pro cytogenetické vyšetření, kultivace, zpracování suspenze, metody barvení a pruhování chromosomů.

Vyšetření krevního obrazu na hematologických analyzátorech: jednotlivé parametry krevního obrazu, normální hodnoty, používané jednotky, souvislost měřených a počítaných parametrů erytrocytů a trombocytů s morfologií buněk.

Barvení a hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně: metodika, způsob hodnocení jednotlivých preparátů. Morfologické abnormality červené krevní řady, leukocytů a trombocytů. Principy cytochemických vyšetření a pozitivita u jednotlivých krevních elementů: myeloperoxidáza, nespecifická esteráza, chloracetátesteráza, PAS reakce, kyselá fosfatáza, alkalická fosfatáza, barvení zásobního železa.

Vyšetření anémií: retikulocyty, morfologické změny v nátěrech periferní krve, volný hemoglobin v plazmě, haptoglobin, feritin, elektroforéza hemoglobinu.

Základní hemokoagulační vyšetření: PT, aPTT, fibrinogen, trombinový čas, reptilázový čas.


Analytická chemie

Analytické reakce. Popis rovnováh. Redoxní rovnováhy, standardní a formální potenciál, redoxní disproporcionace. Principy kvalitativní chemické analýzy.

Gravimetrie. Teorie vzniku sraženin, pochody na sraženinách; vážení; zpracování sraženin, gravimetrické postupy.

Titrační metody. Výklad titračních křivek, vztah mezi inflexním a ekvivalenčním bodem, strmost a tlumivé oblasti křivek, titrační roztoky a primární standardy, indikace ekvivalenčního bodu, titrační chyby. Acidobazické titrace, acidobazické tlumivé roztoky,. Komplexometrické titrace. Chelatometrie. Srážecí titrace. Redoxní titrace.

Hodnocení výsledků analýz. Statistika a základy SLP (GLP), analytický signál, kalibrační křivky, standardizace. Parametry analytické metody. Chyby a jejich vztah k parametrům analytických metod. Statistické vyhodnocení analytických výsledků. Referenční materiál, kruhový test. Lineární regrese.

Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově selektivní elektrody, skleněná elektroda. Měření pH. Konduktometrické metody. Voltametrie, polarografie. Polarografická analýza.

Optické analytické metody. Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR), atomová absorpční a emisní spektroskopie, molekulová rozptylová spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie).

Separační metody. Kapalinová extrakce. Chromatografické metody Elektromigrační metody.

Základy analýzy organických sloučenin. Kvalitativní a kvantitativní charakteristika. Elementární analýza, analýza funkčních skupin, určování čistoty sloučenin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. Stanovení látek ve složitějších směsích.

 


 

  • Voet D, Voet J. Biochemie, Victoria, Praha 1995.
  • Karlson P. Základy biochemie, Academia, Praha 1981.
  • Holzbecher Z, Churáček J. Analytická chemie , SNTL. Praha 1987.
  • Sommer L. Základy analytické chemie. VUTIUM. Brno 1998.
  • Opekar F, Jelínek I, Rychlovský P, Plzák Z. Základní analytická chemie. Nakladatelství Karolinum. Praha 2002.
  • Racek J. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání. Praha. Galén 2006.
  • Dastych M, Breinek P. Klinická biochemie – bakalářský obor zdravotní laborant. Masarykova Univerzita 2011.
  • Dastych M. Instrumentální technika – obor zdravotní laborant. 2.doplněné vydání. Masarykova Univerzita 2014.