Studium

Během studia

Biochemické bakalářské a magisterské studijní programy spolu realizují Ústav biochemie a Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR). Ústav biochemie zajišťuje v rámci bakalářského programu Biochemie specializace Aplikovaná biochemie a Biochemie, NCBR pak Bioinformatiku.

V navazujícím magisterském studiu Ústav biochemie nabízí v rámci programu Biochemie Analytickou biochemii a Biochemii; NCBR pak Bioinformatiku, Biomolekulární chemii a Genomiku & Proteomiku. Samostatnými magisterskými programy Ústavu biochemie jsou Biotechnologie a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik.

Aktuální informace


Bakalářské studium

Organizace studia

K dispozici je Vám studijní katalog Biochemie pro akademický rok 2021/2022.

Informace ohledně bakalářských prací pro studenty a školitele:

Samostatný projekt

Pokud má student zájem podílet se na výzkumu v rámci jednotlivých výzkumných skupin již od druhého ročníku studia, nejlepší možnost představuje tzv. samostatný projekt. Bližší informace týkající se nabízených témat a vlastního zápisu předmětu nalezenete v záložce Samostatné studentské projekty.


Navazující magisterské studium

Organizace studia

K dispozici je Vám studijní katalog Biochemie pro akademický rok 2021/2022.

Informace ohledně diplomových prací pro studenty a školitele:

  • Diplomová práce má experimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu
  • Standardní doba pro vypracování bakalářské práce jsou 4 semestry. Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta.
  • Diplomová práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU.
  • Přehled aktuálních témat diplomových prací je Vám k dispozici v ISu:
  • Při vypracovávání bakalářské práce se řiďte zásadami pro vypracování diplomové prácepředevším po stránce terminologie členění práce.
  • K dispozici jsou Vám šablony pro závěrečné práce společné pro celou Masarykovu univerzitu.