Studium

Informace pro vedoucí a oponenty závěrečných prací

V případě obecných dotazů ohledně obhajob a hodnocení závěrečných prací kontaktuje pedagogickou zástupkyni: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Ohledně průběhu a harmonogramu bakalářských obhajob a dotazů spojených s ukončením bakalářského studia směřujte dotazy na garanta bakalářského studia: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

V případě problémů s formuláři pro hodnocení závěrečných prací konzultujte prosím návod pro nastavení excelu, při přetrvávajících problémech nás kontaktujte.

V posudcích prosíme vždy vyplňte studijní program a specializaci, kterou daný student studuje. Ve formuláři je k tomu příslušná kolonka s předvyplněnými možnostmi.

 

Bakalářské studium

Pro hodnocení práce studenta využijte prosím pouze dostupné formuláře:

   

Hodnocení bakalářské práce

Níže uvedená orientační kritéria uvádí doporučené požadavky na kvalitu Bakalářské práce pro jednotlivé stupně hodnocení.

A – VÝBORNĚ

Výjimečně kvalitní práce ukazující na velmi dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce je téměř dokonalá ve všech následujících ohledech:

 • Úvod práce ukazuje na hluboké pochopení studovaného problému.
 • Jasná formulace a představení cílů práce zahrnující pracovní hypotézu.
 • Vhodný a zároveň kritický výběr citované literatury v adekvátním počtu.
 • Práce ukazuje na plné pochopení teoretického základu a použitých metod studentem a odůvodňuje vhodnost jejich použití v rámci výzkumu.
 • Výsledky získané v rámci práce jsou správně hodnoceny za použití adekvátních metod analýzy a kriticky diskutovány se současnou literaturou s ohledem na bakalářský stupeň studenta.
 • Grafický vzhled a obsah práce jsou bezchybné, práce na psána výstižně v daném rozsahu dle požadavků na Bakalářskou práci

B – VELMI DOBŘE

Kvalitní práce ukazující na dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v práci prokazuje velmi dobré pochopení studovaného problému.
 • Cíle práce jsou vhodně a jasně definovány a práce zahrnuje pracovní hypotézu.
 • Citovaná literatura je vhodně zvolena a obsahuje především publikace v kvalitních časopisech.
 • V práci jsou použity vhodné metodiky, které jsou dostatečně popsány.
 • Získaná data jsou přiměřeně hodnocena a diskutována pro odůvodnění vyvozených závěrů.
 • Práce tvoří soudržný a vyvážený celek, je v daném rozsahu dle požadavků na Bakalářskou práci a vyskytují se v ní pouze menší chyby.

C – DOBŘE

Dobře strukturovaná a samostatně psaná práce mající všechny požadované prvky, ale obsahující větší množství chyb popsaných v posudku. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v rámci práce prokazuje dobrou znalost příslušné literatury.
 • Citovaná literatura není plně a jasně propojena a obsahuje větší množství učebnicových odkazů nebo internetových zdrojů.
 • Cíle jsou víceméně jasně a vhodně definovány, a to včetně pracovní hypotézy.
 • Použité metody jsou přiměřené a odůvodněné.
 • Získaná data jsou hodnocena za použití adekvátních metod, avšak nejsou plně diskutována se současnou literaturou.
 • Struktura práce nemá žádné závažné slabiny, práce má vhodný jazyk a uspokojivou grafickou podobu a je přibližně v daném rozsahu dle požadavků na Bakalářskou práci.

D – DOSTATEČNĚ

Akceptovatelná práce s významnými nedostatky v oblastech jako je členění, délka, popis výsledků, plánování, použitý jazyk nebo celkový vzhled. Práce má nedostatky především v následujících oblastech:

 • Práce má špatnou vědeckou kvalitu s nedostatkem kvalitních vědeckých zdrojů, bibliografie obsahuje větší množství chyb.
 • Cíle i návrh práce nejsou jasně definovány, chybí pracovní hypotéza.
 • Použité metody nejsou zcela popsány a jejich obsah není konzistentní.
 • Získaná data jsou často chybně interpretována a analyzována, téměř chybí jejich kritická analýza v rámci diskuze.
 • Práce není jako celek soudržná a dobře organizovaná, student zjevně zcela nepochopil cíle a rozsah výzkumu.

E – USPOKOJIVĚ

Velmi slabá práce s celou řadou významných nedostatků, která však po jejich opravě splňuje minimální kladené požadavky na Bakalářskou práci. Mezi vážné nedostatky patří:

 • Práce má celkově velmi špatnou vědeckou kvalitu s významnými nedostatky v odkazování na literaturu.
 • Cíle jsou nejasné, a je zřejmé, že student plně nepochopil účel Bakalářské práce, chybí jakákoli pracovní hypotéza.
 • Popis metodik a materiálu je nevhodný nebo špatný, zvolené metody nejsou správně použity.
 • Interpretace získaných dat je zavádějící a chybná, zcela chybí jejich kritická analýza, student neprokazuje schopnost samostatného výzkumu.
 • Existují významné nedostatky ve struktuře a stylistice práce, práci je obtížné číst a chápat.
 • Práce by neměla být obhájena, pokud nebudou významné nedostatky opraveny.

F – NEDOSTATEČNĚ

Práce nesplňuje minimální kladené požadavky na Bakalářskou práci a v daném stavu ji nelze obhájit.

 

V rámci posudku bychom Vás chtěli požádat o odůvodněné a objektivní stanovisko k obsahu a struktuře bakalářské práce a případným nedostatkům dle dokumentu Zásady pro vypracování bakalářské práce stanoveným Ústavem biochemie.

Hlavním kritériem hodnocení, je posoudit dovednosti studenta/ky v samostatném zpracování vědeckých poznatků a vědeckovýzkumné činnosti. Dále bychom Vás rádi požádali o celkový komentář k práci v délce min. 100 až 150 slov, ve kterém stručně shrnete a zdůvodníte udělená hodnocení v jednotlivých bodech oponentního posudku, a o položení 3 až 5 otázek týkajících se práce, na které by měl/a student/ka odpovědět v rámci vlastní obhajoby práce. Pokud práce vyžaduje delší slovní komentář, připojte ho prosím na samostatný list.

V závěru posudku musí být vybráno závěrečné hodnocení, kde oponent doporučuje/nedoporučuje práci k obhajobě. Posudek neodevzdávejte v papírové podobě, ale vložte ho přímo do archivu závěrečné práce studenta v ISu (případně ho zašlete pedagogické zástupkyni RNDr. Jitce Kašparovské, Ph.D. na e-mail). V případě problémů při vkládání posudku do ISu konzultujte  návod  a při přetrvávajících potížích nás neváhejte kontaktovat.


Navazující magisterské studium

Pro hodnocení práce studenta využijte prosím pouze dostupné formuláře:

   

Hodnocení diplomové práce

Níže uvedená orientační kritéria uvádí doporučené požadavky na kvalitu diplomové práce pro jednotlivé stupně hodnocení.

A – VÝBORNĚ

Výjimečně kvalitní práce ukazující na velmi dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce je téměř dokonalá ve všech následujících ohledech:

 • Úvod práce ukazuje na hluboké pochopení studovaného problému.
 • Jasná formulace a představení cílů práce, které jsou vysoké, ale zároveň dosažitelné.
 • Vhodný a zároveň kritický výběr citované literatury v adekvátním počtu.
 • Práce ukazuje na plné pochopení použitých metod studentem a odůvodňuje vhodnost jejich použití v rámci výzkumu.
 • Výsledky získané v rámci práce jsou správně hodnoceny za použití adekvátních metod analýzy a kriticky diskutovány se současnou literaturou.
 • Grafický vzhled a obsah práce jsou bezchybné.

B – VELMI DOBŘE

Kvalitní práce ukazující na dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v práci prokazuje velmi dobré pochopení studovaného problému.
 • Cíle práce jsou vhodně a jasně definovány.
 • Citovaná literatura je vhodně zvolena a obsahuje především publikace v kvalitních časopisech.
 • V práci jsou použity vhodné metodiky, které jsou dostatečně popsány.
 • Získaná data jsou přiměřeně hodnocena a diskutována pro odůvodnění vyvozených závěrů.
 • Práce tvoří soudržný a vyvážený celek a vyskytují se v ní pouze menší chyby.

C – DOBŘE

Dobře strukturovaná a samostatně psaná práce mající všechny požadované prvky, ale obsahující větší množství chyb popsaných v posudku. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v rámci práce prokazuje dobrou znalost příslušné literatury.
 • Citovaná literatura není plně a jasně propojena se získanými výsledky a obsahuje větší množství učebnicových odkazů nebo internetových zdrojů.
 • Cíle jsou víceméně jasně a vhodně definovány.
 • Použité metody jsou přiměřené a odůvodněné.
 • Získaná data jsou hodnocena za použití adekvátních metod, avšak nejsou plně diskutována se současnou literaturou.
 • Struktura práce nemá žádné závažné slabiny, práce má vhodný jazyk a uspokojivou grafickou podobu.

D – DOSTATEČNĚ

Akceptovatelná práce s významnými nedostatky v oblastech jako je diskuze, výsledky, plánování, struktura, jazyk nebo celkový vzhled. Práce má nedostatky především v následujících oblastech:

 • Práce má špatnou vědeckou kvalitu s nedostatkem kvalitních vědeckých zdrojů, bibliografie obsahuje větší množství chyb.
 • Cíle i návrh práce nejsou jasně definovány.
 • Použité metody nejsou zcela popsány a jejich obsah není konzistentní.
 • Získaná data jsou často chybně interpretována a analyzována, téměř chybí jejich kritická analýza v rámci diskuze.
 • Práce není jako celek soudržná a dobře organizovaná, student zjevně zcela nepochopil cíle a rozsah výzkumu.

E – USPOKOJIVĚ

Velmi slabá práce s celou řadou významných nedostatků, která však po jejich opravě splňuje minimální kladené požadavky. Mezi vážné nedostatky patří:

 • Práce má celkově velmi špatnou vědeckou kvalitu s významnými nedostatky v odkazování na literaturu.
 • Cíle jsou nejasné, a je zřejmé, že student plně nepochopil účel diplomové práce.
 • Popis metodik a materiálu je nevhodný nebo špatný, zvolené metody nejsou správně použity.
 • Interpretace získaných dat je zavádějící a chybná, zcela chybí jejich kritická analýza, student neprokazuje schopnost samostatného výzkumu.
 • Existují významné nedostatky ve struktuře a stylistice práce, práci je obtížné číst a chápat.
 • Práce by neměla být obhájena, pokud nebudou významné nedostatky opraveny.

F – NEDOSTATEČNĚ

Práce nesplňuje minimální kladené požadavky na diplomovou práci a v daném stavu ji nelze obhájit.

 

V rámci posudku bychom Vás chtěli požádat o odůvodněné a objektivní stanovisko k obsahu a struktuře diplomové práce a případným nedostatkům dle dokumentu Zásady pro vypracování diplomové práce stanoveným Ústavem biochemie.

Hlavním kritériem hodnocení, je posoudit dovednosti studenta/ky v samostatném zpracování vědeckých poznatků a vědeckovýzkumné činnosti. Dále bychom Vás rádi požádali o celkový komentář k práci v délce min. 150 slov až 250 slov, ve kterém stručně shrnete a zdůvodníte udělená hodnocení v jednotlivých bodech oponentního posudku, a o položení 3 až 5 otázek týkajících se práce, na které by měl/a student/ka odpovědět v rámci vlastní obhajoby práce. Pokud práce vyžaduje delší slovní komentář, připojte ho prosím na samostatný list.

V závěru posudku musí být vybráno závěrečné hodnocení, kde oponent doporučuje/nedoporučuje práci k obhajobě. Posudek neodevzdávejte v papírové podobě, ale vložte ho přímo do archivu závěrečné práce studenta v ISu (případně ho zašlete pedagogické zástupkyni RNDr. Jitce Kašparovské, Ph.D. na e-mail). V případě problémů při vkládání posudku do ISu konzultujte návod a při přetrvávajících potížích nás neváhejte kontaktovat.