Obhajoby závěrečných prací

Specializace Biochemie

Státní závěrečná zkouška proběhne 13. 6. 2022 (pondělí) od 10:00 v aule v UKB.

 

Komise A

Obhajoby závěrečných prací se budou konat v pátek 17. 6. 2022 od 9:00 ráno v seminární místnosti C05/114.

  • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (předseda)

  • doc. Ing. Martin Mandl, Ph.D.

  • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

9:00  Simona Farníková

 

Zavedení metody pro analýzu mykobiomu ve vzorcích pomocí systému MiniSeq

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Tereza Deissová

 

9:30  Alexandra Farkačová

Vliv epigenetických změn na rezistenci rostlin

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Adam Janotík

 

10:00  Eva Krejčířová


Vývoj HPLC metody stanovení psychofarmak v suché krevní skvrně pro farmakokinetické profilování

Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 

10:30  Zora Kuruczová

Využití magnetických částic pro prekoncentraci analytu v imunochemických stanoveních

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Radka Obořilová

 

11:00   Veronika Veselá

Efekt nanočástic kovu na migraci buněk a změny cytoskeletu

Vedoucí: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.

 Oponent: Ing. Polina Nadtochaeva

 

11:30  František Štětina

Imunosensor na bázi transparentní elektrody

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Martin Konhefr, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

13:00  Markéta Lišková


Srovnání různých typů kultivace nádorových buněčných linií spinocelulárního karcinomu v oblasti hlavy a krku s ohledem na účinnost cytostatik

Vedoucí: Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Monika Kratochvílová, Ph.D.

 

13:30  Petra Lišková

Mikrofluidní modely cévního systému

Vedoucí: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Michael Killinger, DiS

 

14:00  David Reiterer

Metody a modelové systémy pro studium trombolýzy in vitro

Vedoucí: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

  

14:30   Petra Komorníková

Genetické predispozice k závažným kožním reakcím po farmakoterapii

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.

 

15:00  Jitka Vechetová

Faktory ovlivňující tvorbu kyseliny sírové u bioloužicích sirných bakterií

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Komise B

Obhajoby závěrečných prací se budou konat v pátek 17. 6. 2022 od 9:30 ráno v seminární místnosti C05/107.

  • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda)

  • doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

  • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

9:30  Václav Pecůch

Analýza transkriptů genů souvisejících s obranyschopností révy vinné

Vedoucí: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Veronika Žajdlíková

 

10:00  Veronika Mikulíková


Charakterizace buněčného složení v mozkových organoidech

Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 

10:30  Kamila Dostálová

Analýza protinádorového účinku organokovových komplexů s NSA

Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

 

11:00  Petra Crhonková


Zhodnocení různých vodivostních detektorů v analýze laktátu/pyruvátu pomocí kapilární elektroforézy

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

 

11:30  Karolína Bršlicová

Optimalizace přípravy IVF média pro analýzu vybraných aminokyselin

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Ing. Jaroslava Bezděková, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

13:00  Jakub Hruška

Inducibilní buněčné systémy v experimentální onkologii

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lucia Janáčová

 

13:30  Jaroslava Šafářová

Kolorektální karcinom: Biologie, terapie a biomarkery

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

  

14:00    Jitka Švandová

Identifikace molekulárních změn, použitelných jako prediktorů prekancerózy a časného stádia karcinomu endometria.

Vedoucí: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

 

14:30  Ondřej Bašanda

Analýza somatických mutací PIK3CA genu u pacientů s nádorovým onemocněním

Vedoucí: RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

 Oponent: doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

15:00    Denis Svoboda

Antimikrobiální aktivita extraktů z komonice lékařské (Melilotus officinalis)

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 Oponent: Ing. Kamila Vrzalová

 

Komise C

Obhajoby závěrečných prací se budou konat v pátek 17. 6. 2022 od 9:00 ráno v seminární místnosti C04/221.

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)

  • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

  • Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

9:00  Alexandra Mrázová

 

Vliv přírodních prostředků dentální hygieny na tvorbu biofilmu

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

9:40  Kamila Zimová

Vyhledávání nových potenciálních lektinů v houbách

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lukáš Faltinek

 

10:20  Karel Snášel


Produkce a charakterizace lektinu PLL3 z Photorhabdus laumondii

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

 

11:00  Markéta Doležalová

Interakce lektinů s epitopy zvířecích krvinek

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr, Martina Rievajová

 

11:40   Róbert Šándor

 

Identifikace aminokyselin fosforylovaných proteinkinasou GSK3 v proteinu MAP2c

Vedoucí: Séverine Jansen, PhD.

 Oponent: Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D.

 

12:20  Robin Durník

Vývoj nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin a studie jejich toxicity

Vedoucí: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D., PhD

 Oponent: Mgr. Eliška Sychrová, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

13:30    Karin Ravaszová

Strukturní a funkční charakterizace katalytické domény CA IX

Vedoucí: Mgr. Alena Hofrová

 Oponent: Mgr. David Novák

 

14:10  Aneta Fišerová

Zpětná rekonstituce nukleozomu po transkripci

Vedoucí: prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Alena Hofrová

  

14:50  Martin Mátl

Fázová separace RNA polymerázy II

Vedoucí: prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Michal Rájecký, Ph.D.

 

15:30    Markéta Nečasová

Identifikace interaktomu lidských uridylyltransferáz v buňce

Vedoucí: prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

 Oponent: Ing. Pavla Musilová, Ph.D.

 

16:10  Marek Zelinka

Studium sekundárních struktur DNA pomocí moderních biofyzikálních metod

Vedoucí: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.