Podávání návrhů bakalářských prací

Informace pro podávání návrhů

  • Bakalářská práce má experimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu.

  • Standardní doba pro vypracování bakalářské práce jsou 2 semestry.

  • Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta (dva nebo více studentů nemůže mít zadáno stejné téma bakalářské práce, a to ani v různých programech nebo specializacích studia).

  • V případě, že se student na školicím pracovišti pracoval na navrhovaném tématu bakalářské práce již v rámci předchozího studia, výsledky této činnosti nesmí být do bakalářské práce zahrnuty.

  • Témata bakalářských prací koncipujte s ohledem na standardní dobu zpracování bakalářské práce, a aby se předešlo nutnosti jeho změn během zpracování práce.

  • Minimální kvalifikační požadavek na vedoucího bakalářské práce je magisterský titul nebo jeho ekvivalent v daném oboru.

Formulář pro návrh tématu bakalářské práce

  • Návrh témat bakalářských prací posílají vedoucí práce (školitelé) nejpozději do 10. září daného roku elektronicky přes formulář:

  • Témata bakalářských prací budou průběžně schvalována garantem programu do začátku podzimního semestru , kdy po schválení budou témata zpřístupněna studentům v informačním systému (IS MU).

  • Bakalářská práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU. Jazyk práce se musí shodovat s tím uvedeným v zadání bakalářské práce.