Studium

Požadavky k SZZ – program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí:

 • Obhajoba bakalářské práce

  Vlastní obhajoba bakalářské práce se sestává z 10 minutové prezentace, v rámci které uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými experimentálními výsledky. Následně student reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

 • Ústní zkouška z předmětů

  • Klinická biochemie

  • Klinická hematologie

  • Jednoho z následujících povině volitelných předmětů:

   • Klinická mikrobiologie

   • Klinická imunologie

   • Transfuzní lékařství

   • Patologie

 

Klinická biochemie

Bioanalytické metody

Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kys, močová, NH3. Principy stanovení, chemické a enzymové metody, referenční meze, POCT metody.

Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe. Principy metod, plamenová fotometrie, ISE.

Žlučová barviva; hemoglobin, interference. Principy metod, celkový a přímý bilirubin, novorozenecký bilirubin, žlučová barviva v moči, celkový hemoglobin, volný hemoglobin v plazmě, formy hemoglobinu.

Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok, Specifické plazmatické bílkoviny. Metody stanovení v séru,moči,mozkomíšním moku, referenční meze, neanalytická fáze, plazma/sérum, albumin v moči, specifické proteiny, monoklonální gamapatie, Reibrova rovnice, intrathekální systéza imunoglobulinů, oligoklonální pásy.

Glukóza, glykovaný hemoglobinPrincipy stanovení, referenční meze, preanalytická fáze, POCT-glukometry principy.

Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteinyPrincipy stanovení, referenční meze, preanalytická fáze, celkový cholesterol, HDL, LDL stanovení/výpočet, lipoproteiny, Lpa, ELFO, ultracentrifugace, lipnické sérum.

Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymyObecná enzymologie, působení enzymů,ovlivnění enzymové reakce, reakce nultého a prvního řádu, Km,, popis enzymových reakcí, end-point metoda, kinetické stanovení, linearita, projev vyčerpání substrátu. 

KardiomarkeryMarkery srdeční ischemie, markery srdečního selhání.

Chemické vyšetření moče, Morfologické vyšetření močeDiagnostické proužky, principy měřených parametrů, močový sediment-manuální provedení, barvení; automatizované mikroskopické metody, nativní moč, digitální fotografie, flow-cytometrie, mikroskopie po sedimentaci/centrifugaci.

Homogenní a heterogenní imunoanalýza, ELISAPrincipy imunoanalýzy, antigen,protilátka polyklonální, monoklonální,kompetitivní a nekompetitivní imunoanalýza, homogenní, nehomogenní, značky, mikročástice, příklady řešení v automatických imunochemických analyzátorech.

Interní kontrola kvality, externí kontrola kvality. Chyby náhodné a systematické, kontrolní materiály, opakovatelnost, reprodukovatelnost, přesnost, správnost, bias., mez detekce, mez stanovitelnosti, validace, verifikace metod, lékařská kontrola, delta check, Westgardova pravidla.

 

Laboratorní diagnostika – klinika

Ledviny a močové cesty. Funkce, nefron, glomerulární funkce (MDRD, CKD EPI, Cystatin C), tubulární funkce (adiuretinový test), význam stanovení močoviny a kreatininu v séru a v moči, dusíková bilance, renální a prerenální selhání, uroinfekce, chemické a morfologické vyš. moče, proteinurie

Játra, žlučový trakt, žaludek a střevo. Anatomie jater a žlučových cest, funkce, diferenciální diagnostiky ikteru (prehepatální, hepatální, posthepatální), akutní a chronická hepatitida, jaterní cirhóza, jaterní enzymy indikátorové a cholestatické, intrahepatální a extrahepatální cholestáza, funkce žaludku, žaludeční sekrece, Helicobacter pylori, střevní propustnost, tlusté střevo-kolorektální karcinom, okultní krvácení.

Pankreas -zevní sekrece, -vnitřní sekrece. zevní sekrece-funkce, složení pankreatické šťávy, akutní a chronická pankreatitida, insuficience zevní sekrece pankreatu, klin. a laboratorní projevy.

Vnitřní sekrece-regulace metabolismu glukózy. inzulin, glukagon, diabetes melitus, o-GTT, glykemický profil, glykovaný hemoglobin, hypoglykémie, diabetická ketoacidóza.

Srdce, Plíce. srdce a krevní oběh, ischemická choroba srdeční, akutní koronární syndrom (IM), srdeční selhání, kardiomarkery.. Anatomie a funkce plic a dýchacích cest, metabolismus kyslíku, pO2 , příčiny hypoxie, ventilace, mrtvý prostor, perfuze, alveolokapilární difuze  pO2 ,  pCO2 , plicní zkraty, hemoglobin, saturační/disociační  křivka, p50 , efektivní hemoglobin, minutový srdeční výdej, centralizace oběhu, šokový stav.

Vnitřní prostředí-voda, ionty, osmolalita, acidobazický metabolismus. Definice vnitřního prostředí, otevřený systém, tělesná voda a její regulace, klin. a laboratorní příznaky dehydratace a hyperhydratace, úloha osmolality a její regulace, změny koncentrace Na, K, Cl. Regulace acidobazické rovnováhy, Henderson-Hasselbachova rovnice, nárazníkové systémy, metabolické a respirační poruchy ABR a jejich kompenzace.

Hypotalamus, hypofýza, nadledviny a regulace endokrinního sytému. Endokrinní regulace, zpětné vazby na ose hypotalamus-hypofýza-žláza s vnitřní sekrecí, releasing hormony,hormony neurohypofýzy a adenohypofýzy, nadledviny kůra-dřeň, fysiologické funkce hormonů, laboratorní a klinické projevy hypo- a hyperfunkce.

Štítná žláza a příštitná tělíska. Tyroxin, trijodtyronin –syntéza, regulace, funkce. Klinické a laboratorní projevy hypotyreózy, hypertyreózy, diagnostika. Parathormon, hypoparathreóza, hypoparathyreóza.

CNS. anatomické poměry, mozkomíšní mok, hematoencefalická bariéra, meningitida, encefalitida, mozkové krvácení, degenerativní onemocnění CNS (roztroušená skleróza), intrathekální syntéza. Biochemické vyšetření (glukóza, bílkovina, laktát…albumin, imunoglobuliny, oligoklonální pásy, spektrofotometrická křivka); kvantitativní cytologie, oligocytóza, pleocytóza.

Kosti. Funkce, stavba, osteoklasty, osteoblasty, osteocyty, biochemické ukazatele novotvorby a resorpce, osteoporóza, křivice, parathormon, vit. D.

Plazmatické bílkoviny. Funkce, diagnostický význam plazmatických proteinů, albumin, prealbumin,transferin, ceruloplasmin,   haptoglobulin, bílkoviny akutní fáze pozitivní/negativní, CRP, prokalcitonin, imunoglobuliny, monoklonální gamapatie, CDT.

Ateroskleróza, rizikové faktory. Klinické projevy AS, cholesterol  celk., HDL-, LDL-, lipoproteiny-třídy, apolipoproteiny.

Biochemický screening; novorozenecký screening, vrozené vývojové vady (vvv). 1. a 2. trimestr obecné zásady pro aplikaci screeningu, kongenitální hypotyreóza, fenylketonurie, kongenitální adrenální hyperplazie, cystická fibróza pankreatu.

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Spektrofotometrie; turbidimetrie, nefelometrie. Lambertův-Beerův zákon, platnost zákona, zdroje světelného záření, monochromátory, absorbční prostředí, inkubační lázně, detektory, dvoupaprskové spektrofotometry, kalibrační graf, mez detekce, mez stanovitelnosti. Princip turbidimetrie a nefelometrie, konstrukce přístrojů.

ELISA. Protilátky, antigeny, enzymové konjugáty, používané enzymy, kompetitivní/nekompetitivní, homogenní/heterogenní imunoanalýza, ELISA-reader.

Fluorimetrie; chemiluminiscence. Druhy luminiscence, fotoluminiscence (fluorescence, fosforesecence), chemiluminiscence, luminofory,  imunochemické analyzátory, elektrochemiluminiscence, MEIA, FPIA, DELFIA, Stokesův posun. 

Atomová emisní spektrofotometrie (AES), Atomová absorpční spektrofotometrie(AAS)-plamenová atomizace; elektrotermická atomizace. Princip AES, konstrukce plamenového fotometru, použité plyny, vnitřní standard, pseudohyponatrémie. Princip AAS, Kirchhofův zákon, způsob atomizace, zdroje záření, výbojka s dutou katodou, plamenová technika, nebulizér, hořák, stechiometrie plamene. Elektrotermická atomizace, dávkovač, grafitová kyveta, teplotní režim, kontrola teploty,  izotermická atomizace, korekce pozadí (deuteriová výbojka, Zeemanova korekce, Smith-Hievtje).

Reflexní fotometrie; denzitometrie. Princip, popis měřícího zařízení, aplikace v rámci suché chemie. Konstrukce denzitometru, výstupy denzitometrie elektroforeogramu.

Hmotnostní spektrometrie. Hmotnostní spektrometr, iontový zdroj, elektronová/chemická ionizace, ESI, MALDI, TOF, kvadrupól, iontové pasti, detektor

Osmometrie. Princip osmotického tlaku, koligativní vlastnosti roztoku, osmolarita, osmolalita, kryoskopie, ebulioskopie, konstrukce osmometru, kalibrace, ideální roztok, osmolální okno

Elektroforéza. Princip dělení sérových bílkovin, elektrický zdroj, elektroforetická vana, dělící média, elektroendoosmóza, pH a iontová síla pufru, agaroforéza, PAGE, nativní/denaturační elektroforéza, frakce sérových bílkovin, isoelektrická fokusace, M-gradient, monoklonální gamapatie, imunofixace, kapilární elektroforéza, 2-DE, elektroforeogra-vyhodnocení, elektroforéza bílkovin moče, mozkomíšního moku.

TLC, LC, HPLC, GC. Principy chromatografického dělení, zařízení pro tenkovrstevnou chromatografii, provedení a vyhodnocení TLC, konstrukce chromatografu pro HPLC, technické řešení a funkce jednotlivých částí, isokratický a gradientový systém, reverzní fáze.

Plynový chromatograf konstrukce a funkce jednotlivých částí.

Automatické biochemické analyzátory. Historie, analyzátory kontinuální a diskrétní, random Access analyzátory, hlavní součásti a jejich technická řešení, modulární systém.

Analyzátory ABR a krevních plynů, Iontově selektivní elektrody. Anaerobní odběr, bilogický materiál,měřené parametry: pH-potenciometrie, pO2 –ampérometrie-Clarkova el., pCO2 –modif.potenciometrie-Severinghausova el. , dopočítávané parametry, další měřené analyty.

Iontově selektivní elektrody Na, K, Cl, Ca.

Elektrochemické metody - Coulometrie, Polarografie, Konduktometrie. Elektrická vodivost, jednotky, konstrukce, využití. Princip polarografie, konstrukce polarografu, polarografická křivka, aplikace. II.Faradayův zákon, aplikace coulometrie v KB.

Preanalytická laboratorní fáze-manuální; robotizovaná. Automatizované a robotizované procesy, perianalytická automatizace a robotizace.

 

Klinická hematologie

Bioanalytické metody

Krvetvorba a její vývojová stádia jednotlivých leukocytárních, erytrocytárních a trombocytárních buněčných elementů.

Vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního počtu leukocytů na hematologických analyzátorech. Jednotlivé klinické i laboratorní parametry krevního obrazu, používané jednotky, souvislost měřených a počítaných parametrů erytrocytů a trombocytů s morfologií buněk

Morfologické hodnocení panopticky obarvených nátěrů periferní krve a kostní dřeně. Principy barvení a způsob hodnocení jednotlivých preparátů.

Morfologické abnormality červené krevní řady.

Morfologické abnormity leukocytů včetně prekurzorů.

Morfologické abnormity trombocytů a jejich prekurzorů.

Principy cytochemických vyšetření a vyhodnocování nálezů u jednotlivých hematopoetických buněčných elementů v souvislosti s diagnostikou hematologických malignit.

Vyšetření anémií. Retikulocyty stanovené mikroskopicky a na analyzátoru, morfologické změny v nátěrech periferní krve, cytochemické vyšetření zásobního železa.

Vyšetření hemolytických anémií. Obecné testy, testy na průkaz abnormálních hemoglobinů, testy na průkaz nedostatku enzymů.

Základní hemokoagulační vyšetření, principy, vyhodnocení výsledků a klinický význam.

Diferenciální diagnostika prodlouženého aPTT, principy vyšetření koagulačních faktorů a patologických inhibitorů.

Diferenciální diagnostika prodlouženého PT, principy vyšetření koagulačních faktorů a specifických inhibitorů.

Diagnostika poruch primární hemostázy, testy screeningové a speciální.

Vyšetření u von Willebrandovy choroby, testy screeningové, speciální a diskriminační.

Diagnostika vrozených a získaných rizikových faktorů trombózy.

Fibrinolýza a metody jejího vyšetřování.

Antitrombotická léčba a metody jejího sledování, komplikace a jejich diagnostika.

 

Laboratorní diagnostika – klinika

Erytrocyty, patologie. Anémie, polyglobulie - definice, klasifikace, diferenciální diagnostika.

Hemoglobin, anémie z poruchy tvorby hemoglobinu

Metabolizmus železa, anémie spojené s poruchami železa. Sideropenie, sideropenická anémie, anémie chronických chorob.

Membrána erytrocytů, hemolýza, vrozené hemolytické anémie

Přežívání a rozpad erytrocytu intravaskulárně a extravaskulárně, získané hemolytické stavy, trombotické mikroangiopatie

Poruchy metabolizmu nukleových kyselin, megaloblastová přestavba, metabolizmus vitamínu B12, kyseliny listové

Syndromy dřeňového selhání. Vývoj krvetvorby z kmenové buňky a její řízení; vrozené a získané poruchy krvetvorby.

Leukocyty, kvantitativní a kvalitativní abnormality bílých krvinek, příčiny a chorobné stavy

Primární hemostáza, poruchy cévní stěny, trombocytopathie, Morbus von Willebrand

Plazmatická koagulace, vrozené krvácivé stavy plazmatických faktorů

Stavy spojené s náchylností k trombóze, definice trombofilie

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

Imunopatie spojené s poruchou krevního srážení

Neimunitně podmíněné získané poruchy krevního srážení  choroby jater, hypovitaminóza K, nádorová onemocnění, urémie, sepse 

Akutní leukémie

Myeloproliferativní neoplázie, WHO klasifikace

Myelodysplastický syndrom, neklonání příčiny myelodysplázie 

Lymfoproliferativní onemocnění, WHO klasifikace

Vyzrálé neoplazie z B-řady

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Principy impedanční a optické analýzy na hematologických analyzátorech

Systém kontrol kvality a preventivní činnost při vyšetřování krevních obrazů na hematologických analyzátorech.

Principy mikroskopie. Světelná, elektronová, digitální zobrazovací technika.

Principy detekce abnormálních hemoglobinů. Izoelektrická fokusace, HPLC, elfo hemu, elfo globinových řetězců.

Základní principy testů hemostázy. Metody detekce koagula, metody fotometrické (end point a kinetické), metody imunochemické (aglutinace, LIA, ELISA, EID)  a jejich vyhodnocení.

Principy vyšetřování primární hemostázy. Agregometrie, PFA ev. jiné.

Nové globální metody popisující krevní srážení. TEG, Rotem, TGA.

Preanalytická  fáze pro hemokoagulační vyšetření. Příprava pacienta, odběr, transport, zpracování biologického materiálu, skladování, zásady zamrazování a rozmrazování.

Kalibrace v koagulační laboratoři. Kalibrační materiály, provedení kalibrace u rutinních a speciálních vyšetření.

Interní kontroly kvality v koagulační laboratoři. Kontrolní materiály,  typy kontrol (preciznost v čase a v sérii, pravdivost, porovnatelnost a jejich vyhodnocení.

Molekulárně genetická diagnostika v hematologii, PCR

Kultivace hematopoetických kmenových buněk.

 

Povinně volitelné předměty:

Klinická mikrobiologie

Bioanalytické metody

Diagnostika stafylokoků a streptokoků. Kultivace na půdách, identifikace rychlými metodami (latexová aglutinace,  hmotnostní spektrometrie),  případně biochemickými metodami.

Diagnostika enterokoků a grampozitivních tyčinek. Kultivace na půdách, identifikace hmotnostní spektrometrií, případně biochemickými metodami

Diagnostika enterobakterií. Kultivace na selektivně diagnostických půdách, identifikace, případná  antigenní analýza.

Diagnostika gramnegativních tyčinek kromě enterobakterií. Využití selektivních kultivačních půd, identifikace

Diagnostika gramnegativních koků. Specifické podmínky kultivace, biochemická identifikace, hmotnostní spektrometrie, případně antigenní analýza

Diagnostika anaerobních bakterií. Specifické podmínky kultivace, nejčastější klinicky významné anaerobní baktérie a jimi vyvolané infekce

Diagnostika acidorezistentních bakterií. Specifické barvení preparátů, selektivní kultivační média, specifické podmínky kultivace, využití automatických systému, využítí PCR metod.

Diagnostika spirochet Borrelie, treponema, leptospira. Metody přímého a nepřímého průkazu, screeningové a konfirmační testy, treponemové a netreponemové reakce.

Diagnostika mykoplasmat, chlamydií a rickettsií. Metody přímého a nepřímého průkazu, kultivace, biochemická aktivita, serologické a molekulárně biologické metody.

Diagnostika virů. Mikroskopie, izolace virů, průkaz virových antigenů, průkaz virových nukleových kyselin, serologický průkaz virových infekcí.

Diagnostika parazitů. Rozdělení parazitů podle buněčné stavby, nejčastější zástupci, nejčastější parazitární onemocnění v našich podmínkách, tropická parazitární onemocnění.

Diagnostika kvasinek a plísní. Metody identifikace, nejčastější klinicky významné kvasinky a vláknité houby, oportunní infekce 

Laboratorní diagnostika – klinika

Bakteriální a virové infekce HCD. Infekce nosu a nosohltanu, infekce orofaryngu včetně tonzil, záněty zevního a středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. Nejčastější etiologická agens.

Bakteriální, virové infekce DCD. Infekce bronchů a bronchiolů, komunitní a nozokomiální záněty plic, aspirační pneumonie, plicní abscesy, plicní tuberkulóza a mykobakteriózy.

Infekce trávicího traktu. Infekce jícnu a žaludku. Bakteriální, viroví a parazitární původci průjmů. Otravy z potravin. Infekce Clostridium difficile.

Infekce močových cest a sexuálně přenosné infekce. Patogeneze močových infekcí, cystitidy, pyelonefritidy, bakteriologická diagnostika a interpretace nálezu. Klasické sexuálně přenosné choroby (gonorrhoea,  syphilis, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale). Gardnerella vaginalis, mykotické a parazitární STD. Chlamydia trachomatis a viroví původci STD (lidské papillomavory, HSV, HIV).

Infekce CNS. Akutní a chronické meningitidy, purulentní a aseptické meningitidy, nejčastější etiologická agens, encefalitidy, mozkové abscesy.

Infekce plodu a novorozence. Bakteriální,  parazitární a virové kongenitální infekce. Perinatální a postnatální infekce novorozence. Nejčastější etiologická agens.

Infekce ran, měkkých tkání, kostí a kloubů. Ranné infekce, infekce svalů – myositidy, infekce kloubů – artritidy, infekce kostí – osteomyelitidy, nejčastější etiologická agens.

Oční infekce. Bakteriální, virové, mykotické a parazitární záněty spojivek a rohovky. Infekce očního víčka, infekce slzního ústrojí, infekce očnice, nitrooční infekce – endophtalmitida.

Infekce krevního řečiště. Definice sepse, druhy bakteriémie a jejich příčiny. Katetrové sepse, endokarditidy. Odběr krve na hemokulturu a interpretace hemokultivačních nálezů.

Infekce spojené se zdravotní péčí (ISZP), dříve nozokomiální infekce, jejich definice. Hlavní druhy infekcí: močové, ranné, respirační, gastrointestinální, katetrové sepse. 

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Mikroskopické techniky v mikrobiologii. Optický mikroskop. Imunofluorescenční mikroskop. Nativní         preparát. Barvený preparát, jeho fixace. Nejčastější diagnostická barvení v mikrobiologii.

Příprava mikrobiologických kultivačních půd. Půdy základní, obohacené, selektivní, diagnostické,   selektivně diagnostické. Půdy ke stanovení citlivosti na antibiotika, transportní půdy. Kontrola sterility a kvality půdy.

Zpracování mikrobiologických vzorků z dýchacích cest. Nejčastější druhy materiálů: výtěry, sputa, odsátý materiál, bronchoalveolární laváž a jejich zpracování. Zhodnocení mikroskopických a kultivačních nálezů.

Zpracování mikrobiologických vzorků z trávicích cest. Metody mikroskopické, kultivační, imunochromatické, serologické a jejich využití při detekci etiologických agens.

Semikvantitativní kultivační zpracování močí a interpretace nálezů. Zpracování vzorků z genitálií na mikrobiologické vyšetření. Druhy materiálu, mikroskopické, kultivační vyšetření, vyšetření PCR.

Zpracování vzorků z ran, aerobní a anaerobní kultivační vyšetření, význam mikroskopie. Zpracování hemokultur na bakteriologické vyšetření, využití automatických systémů. Zpracování likvoru na bakteriologické vyšetření. Serologické metody ve zpracování likvoru.

Metody identifikace kmene v mikrobiologii. Mikroskopie, selektivně diagnostické kultivační půdy, biochemické identifikační testy, antigenní analýza kmene, identifikace pomocí MALDI  TOF.

Testování citlivosti k antimikrobiálním látkám. Disková difuzní metoda, metody stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC), nejčastější mechanismy rezistence a jejich průkaz. 

Metody průkazu antigenu a protilátky v mikrobiologii. Vyšetřovací metody v serologii – precipitace, aglutinace, KFR, neutralizační reakce, reakce se značenými složkami. Průkaz bakteriálních antigenů.

Preanalytická fáze u mikrobiologických vzorků. Specifika odběru jednotlivých druhů materiálu. Podmínky a doba transportu klinického materiálu.

 

Klinická imunologie

Bioanalytické metody

Alergie a atopie, alergeny. Fáze alergické reakce, druhy alergických chorob, možnosti vyšetření pacienta s alergií.

Systémová autoimunitní onemocnění. Příklady onemocnění, metody vyšetření, vyšetřované autoprotilátky.

Orgánově specifické autoimunitní onemocnění. Příklady onemocnění, metody vyšetření, vyšetřované autoprotilátky.

Protinádorová imunita. Možnosti laboratorní imunologie při léčbě a diagnostice nádorů, imunologická léčba nádorů.

Imunodeficience buněčné. Laboratorní vyšetření při podezření na buněčný imunodeficit.

Imunodeficience.  Protilátkové, laboratorní vyšetření při podezření na protilátkový imunodeficit.

Poruchy fagocytózy. Laboratorní vyšetření při podezření na poruchy fagocytózy.

Imunodeficience komplementu. Laboratorní vyšetření při podezření na deficit komplementu.

Sekundární imunodeficience. Laboratorní vyšetření při podezření na sekundární imunodeficit.

 

Laboratorní diagnostika – klinika

Antigeny, antigenní specifičnost a imunogennost. Antigen prezentující buňky, HLA- systém, zpracování a předkládání antigenu, imunologická paměť, vakcinace, druhy vakcín, laboratorní vyšetření odpovědi na vakcinaci.

Regionalizace imunitní odpovědi. Lymfatický systém, primární a sekundární lymfatické orgány, slizniční a kožní imunitní systém, funkce mikrobioty, možnosti vyšetření

Buněčná nespecifická  imunita. Příklady buněk a jejich funkcí, PRP receptory buněčné nespecifické imunity a odpovídající PAMP motivy, fagocyty, fagocytóza, vyšetřovací  algoritmus,  funkční testy, onemocnění spojená s fagocytózou

Humorální nespecifická imunita spojená s komplementovým systém. PRP receptory humorální nespecifické imunity a odpovídající PAMP motivy, cesty aktivace komplementu, regulace komplementu, vyšetřovací algoritmus, funkční testy, onemocnění spojená s poruchami komplementu

Zánět, jako součást vrozené i specifické imunitní reakce. Cytokiny a zánět, sepse, laboratorní monitorování zánětu, proteiny akutní fáze

T-lymfocyty. Druhy, vývoj, TCR receptor - molekulárně-genetická podstata specifičnosti, funkce – Th1,Th2, Th17, T-reg, cytotoxické T-lymfocyty, homing lymfocytů v tkáních, druhy vyšetření, funkční testy

B-lymfocyty. Vývoj, BCR receptor - molekulárně-genetická podstata specifičnosti, imunoglobuliny struktura, funkce imunitní reakce založená na protilátkách, druhy vyšetření, funkční testy

Regulace imunitních reakcí. Funkce receptorů, cytokinů, regulačních buněk, regulace protilátkami, poruchy regulace a jejich vyšetření

Antiinfekční imunita. Obrana proti bakteriím, virům, parazitům, mechanismy úniku mikroorganismů před imunitním systémem, buňky NK a NKT, interferon, sepse

Protinádorová imunita. Imunitní systém a nádory, Nádorové antigeny, možnosti laboratorní imunologie při léčbě a diagnostice nádorů, imunologická léčba nádorů

Transplantace. Základní pojmy, alogenní reakce, orgánové transplantace, rejekce, transplantace hematopoetických kmenových buněk, reakce štěpu proti hostiteli, reakce proti leukemickým buňkám, využití transplantací, laboratorní vyšetření v souvislosti s transplantacemi

Imunopatologická reakce I. – IV. typu. příklady onemocnění

Autoimunitní onemocnění. Princip autoimunitní reakce, centrální a periferní tolerance, příčiny onemocnění a fáze vzniku autoimunitních onemocnění, možnosti laboratorního vyšetření autoimunitních onemocnění.

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Monoklonální protilátky. Příprava a využití v léčbě a laboratorní diagnostice, polyklonální protilátky - příprava a využití v laboratorní diagnostice; Imunofixace

Využití průtokové cytometrie v imunologických vyšetřeních. Princip, grafické znázornění – histogram, dotplot, stanovení základních lymfocytárních subpopulací, funkční testy.

Separační metody v buněčné imunologie  a jejich využití. Hustotní centrifugace, magnetická separace, sortry, počítání buněk.

Imunofluorescence. Princip, reagencie, metodika přímé a nepřímé imunofluorescence, fluorescenční  mikroskop. Využití imunofluorescence v imunologických vyšetřeních, používané substráty pro stanovení ANA, ANCA, RET, ASMA, GPC, AMA EMA, výstupy vyšetření; Westernblot a jeho využití v diagnostice autoprotilátek.

 

Transfuzní lékařství

Bioanalytické metody

Předtransfuzní vyšetření

Laboratorní vyšetření protilátek proti erytrocytům

Laboratorní vyšetření krevní skupiny – AB0, RhD

Imunohematologické vyšetření v těhotenství a u novorozence

Laboratorní vyšetření u dárců krve

Přímá a nepřímá aglutinace, antiglobulinové testy – PAT, NAT

HLA typizace – sérologické a molekulárně biologické metody

 

Laboratorní diagnostika – klinika

Dárcovství krve – posouzení způsobilosti dárce, typy odběrů

Erytrocytové a granulocytové transfuzní přípravky – charakteristika a indikace

Trombocytové a plazmové transfuzní přípravky – charakteristika a indikace

Krevní deriváty – charakteristika, výroba, přehled

Zásady hemoterapie

Komplikace hemoterapie – klasifikace podle příčiny, časového a klinického průběhu, prevence

Akutní hemolýza, FNHTR, Ta-GvHD, potransfuzní trombocytopenická purpura, hypotermie, hyperkalémie

Pozdní hemolýza, Alergická reakce, TRALI, TACO, potransfuzní hemosideróza

Bakteriálně toxická potransfuzní reakce a infekční komplikace transfuze

Krevní skupiny – AB0 a Rh systém

Ostatní krevní skupiny – systémy Lewis, MNSs, Lutheran, P, Kell, Ii, Duffy, Kidd

Hemolytické onemocnění novorozence HLA systém

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Odběr a zpracování plné krve – odběrová míchací váha, centrifugace, automatický krevní lis

Přístrojové odběry krevních složek – separátor krevních elementů, šokový namražovač, agitátor, multikomponentní odběry

Kontroly kvality v zařízení transfuzní služby

Automatické imunohematologické analyzátory

Deleukotizace a ozařování transfuzních přípravků

Promývání a dělení transfuzních přípravků, patogen redukční technologie

Značení a skladování transfuzních přípravků

 

Patologie

Bioanalytické metody

Význam histologického vyšetření tkáníCytologie plic

Gynekolologická cytologie (zpracování, barvení, Bethesda klasifikace)

Význam imunohistochemie u diagnostiky tkání a buněk, prediktivní markery

Význam a typy „in situ“ hybridizace u diagnostiky tkání a buněk

Peroperační biopsie (princip, využití, možnosti)

Metody průkazu svalových dystrofii v patologii

Interní a externí kontrola kvality v patologii

Průkaz enzymů

Anorganické látky + pigmenty

 

Laboratorní diagnostika – klinika

Epitelová tkáň. Stavba a dělení epitelů, intermediální filamenta), epitelové nádory.

Mesenchymální  tkáně 

Svalová a nervová tkáň

Progresivní změny ve tkáních.  Regenerace, reparace, hypertrofie, metaplazie, dysplazie.

Regresivní a metabolické změny ve tkáních. Nekróza, apoptóza, atrofie, dystrofie, pigmentace.

Nespecifické záněty. Definice, projevy, formy, záněty alterativní, exudativní, proliferativní.

Prekancerózy děložního hrdla

Hormonální poruchy. Štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, Langerhansových ostrůvků.

Gastritidy, nefritidy

Cytodiagnostika

 

Laboratorní instrumentální a analytická technika

Barvení pojivové tkáně

Histologická barviva a principy barvení 

Imunohistochemie – metody průkazu

Metody molekulární patologie

Průkaz mikroorganismů

Průkaz mikroorganismů

Využití a typy mikroskopů

Znázornění amyloidu

Zpracování tkání – preanalytická + analytická část

Zpracování tvrdých tkání