Ústav

Naši absolventi

Naši milí absolventi, gratulujeme Vám k dosažení magisterského titulu. Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen ve vědeckých kariérách, ale i v osobním životě.

Na přelomu tisíciletí končí digitální stopa a starší údaje už je daleko těžší dohledat a nemusí být stoprocentně kompletní. Stává se, že u starších ročníků nám chybí křestní jméno anebo název práce. Pokud byste nemohli dohledat třeba babičku nebo dědečka, dejte nám vědět :)

Zkratky za jmény absolventů značí vystudovaný studijní obor: BIOCH a BCHM – Biochemie, ANBI – Analytická biochemie, BIAN – Bioanalytik.

2020

Babáš, Martin

BIOCH

Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

Beránek, Jindřich

BIOCH

Úloha transgelinu ve vývoji renálního karcinomu

Boldišová, Hana

BIOCH

Ramanova spektroskopie a SERS pro neinvazivní analýzu buněk

Deissová, Tereza

BIOCH

Genetické asociační studie kontrol a případů - gastroezofageální refluxní choroba

Dobrovolná, Pavlína

ANBI

Kvantitativní proteomická analýza histonových kódů

Goišová, Monika

ANBI

Vývoj a validace metody pro stanovení olanzapinu a jeho metabolitu desmethylolanzapinu v séru

Hlaváčová, Tereza

BIOCH

Fotoelektrochemické enzymové biosensory

Holomková, Kateřina

BIOCH

Regulace energetického metabolizmu lidských pluripotentních kmenových buněk prostřednictvím modulace MAP kinázové a PI3 kinázové signální dráhy

Janotík, Adam

BIOCH

Objasnění molekulární podstaty fenoménu obranného primingu u rostlin

Jungová, Kateřina

ANBI

Stanovení vybraných fusariových mykotoxinů pomocí LC-MS

Kailová, Kateřina

ANBI

Stanovení Bupropionu a jeho metabolitu pro klinické a experimentální využití

Kopečková, Monika

BIOCH

Charakterizace mutací způsobujících aktivaci pseudoexonů

Křešťáková, Veronika

BIOCH

Využití moderních metod ke stanovení nízkomolekulárních látek

Kudelová, Patricie

BIOCH

Vliv inhalovaných nanočástic oxidu měďnatého na tkáně Mus musculus

Leischner Fialová, Jindřiška

ANBI

Terapeutický potenciál nově syntetizovaných sloučenin cílících na mitochondrie nádorově transformovaných buněk

Mądrzyk, Marie

ANBI

Využití močových a tkáňových mikroRNA k zpřesnění diagnostiky karcinomu prostaty

Malá, Anna

ANBI

Poškození DNA a oxidativní stres jako biomarkery lidské expozice

Meliorisová, Stanislava

ANBI

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie s využitím nanočástic

Mikušová, Petra

BIOCH

Ligandy rozpoznávající alternativní struktury DNA: studium vazby ligand-DNA v roztoku a na elektricky nabitých površích a vliv na viabilitu buněk

Nováková, Veronika

BIOCH

Studium interakcí receptor-like proteinů rostlin s ligandy

Odložilíková, Nikola

BIOCH

Vyvinutí metody pro standardizaci analýzy mikrobiomu

Sekerková, Jana

BIOCH

Vliv modifikace histonů na schopnost indukce rezistence u rostlin

Siegl, František

ANBI

Funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA asociovaných s patologií multiformního glioblastomu

Siládiová, Nikola

ANBI

Profilování membránových lipidů asociovaných s patogenezí Alzheimerovy nemoci

Sklenář, Matěj

BIOCH

Studium indukované rezistence na modelu rostlinné buněčné suspenze

Slámová, Lucie

ANBI

Funkční charakterizace variant genu pro LDL receptor

Stanko, Róbert

BIOCH

Optimalizace pokročilého 3D lidského plicního modelu s buňkami bronchiálního epitelu

Svobodová, Pavla

ANBI

Exprese a funkční analýza aspartyl-tRNA syntetázy rajčete

Šťastná, Michaela

ANBI

Enzymy produkované probiotickou bakterií jako alternativa bezlepkové diety.

Štolbová, Daniela

ANBI

Modelové systémy pro studium značení trombů

Tomečková, Barbora

BIOCH

Vztah mezi polymorfizmy kandidátních genů a mírnou kognitivní poruchou

Urminský, Adam Paulin

BIOCH

Analýza glykoproteinů pomocí afinitní kapilární elektroforézy

Vališová, Martina

ANBI

Analýza transkriptomů jednotlivých buněk chronické lymfocytární leukémie

Vencovská, Eva

ANBI

Identifikace a funkční charakterizace cirkulujících krátkých RNA jako biomarkerů u karcinomu pankreatu

Vlčnovská, Marcela

BIOCH

Multimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů.

Žajdlíková, Veronika

BIOCH

Vliv kultivačních podmínek na transkriptom bakterie Streptococcus mutans

2019

Andrejčinová, Ivana

BIOCH

Vliv aktivace PRR receptorů na diferenciaci, obměnu a osud monocytů

Banáš, Dominik

ANBI

Vliv oxidačního stresu na respirační řetězec bakterie Paracoccus denitrificans

Baška, Roman

ANBI

Strukturní studie vybraných virových proteinů

Bertová, Zuzana

BIAN

Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace

Böhmová, Magdaléna

BIAN

Imunosensory pro klinické markery na bázi optických nanočástic

Brchnelová, Dominika

ANBI

Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu

Čechová, Zuzana

ANBI

Imunosensory s optickými značkami na bázi nanočástic

Dressler, Viktor

BIOCH

Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin

Faltinek, Lukáš

BIOCH

Charakterizace lektinů z Photorhabdus spp.

Fukala, Ivo

BIOCH

FnrP regulon bakterie Paracoccus denitrificans a jeho odezva na oxidační stres

Gajdošík, Martin

BIOCH

Molekulární genetika acidofilních bakterií oxidující síru a železo

Hajtmanová, Kristína

ANBI

Vývoj nových spektrometrických metod pro profilování buněk a složitých biologických vzorků.

Havelka, Marek

BIAN

Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce

Holubová, Monika

BIAN

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici

Komendová, Anna

BIAN

Kvantifikace generace trombinu u pacientů s vzácnými krvácivými chorobami způsobenými vrozeným defektem koagulačních faktorů

Konvica, Zbyšek

BIOCH

Chromatografická analýza metabolismu dopaminu

Korsák, Marek

BIOCH

Produkce a charakterizace nového lektinu PLULEC z Photorhabdus luminescens

Králová, Natálie

ANBI

Studium leukemických kmenových buněk pomocí dropletové digitální PCR a sekvenování nové generace (NGS), nové strategie pro studium na úrovni jedné buňky a vzácných populací

Mitašová, Katarína

BIOCH

Vliv fosforitanů na obsah polyfenolů u zemědělských plodin

Morávek, Michal

BIOCH

Analýza lokálních struktur in silico a jejich experimentální validace

Novák, David

BIOCH

Role vitamínu D v patogenezi vybraných multifaktoriálních chorob

Pánková, Viktorie

BIOCH

Změny v proteomu plasmatické membrány a fosfoproteomu rostlin látkami indukujícími priming efekt

Pašková, Kateřina

BIAN

Změny v metabolomu a transkriptomu kariogenních bakterií v závislosti na vnějších podmínkách

Pihar, Martin

ANBI

Dvoukanálový enzymový biosensor pro metabolity ve slinách

Poláková, Kamila

ANBI

Modely pro studium patologie cévního systému

Pospíšilová, Michaela

BIOCH

Úloha G4 struktur při regulaci vlastností RAD51 proteinu

Rubanová, Daniela

ANBI

Role přírodních pseurotinů v regulaci proliferace fagocytů

Ručková, Michaela

BIAN

Zapojení cirkulárních RNA do patogeneze glioblastomu

Skočková, Veronika

ANBI

Vztah hypoxie a epigenetických změn v buňkách myeloidní linie

Sládková, Michaela

BIAN

Monoklonální B-lymfocytóza

Sochová, Lenka

ANBI

Vliv rostlinných hormonů na efektivitu fertilizačních procesů ve vyšších teplotách u huseníčku a řepky olejné

Szmucová, Vendula

ANBI

Instrumentální a biologické in vitro metody stanovení neurotoxických metabolitů sinic

Šmoldas, Jan

BIOCH

Metabolismus sulfidu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Šoustarová, Barbora

ANBI

Interakce květních MADS-doménových proteinů u Silene latifolia

Švancárová, Adela

ANBI

Neznámé cytochromy extrémně acidofilních bakterií

Turis, Juraj

BIOCH

Enzymatická studie oxidace anorganických sirných látek

2018

Al Tukmachi, Dagmar

BIOCH

NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Alaxinová, Anna

BIOCH

Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu

Bačová, Iveta

ANBI

Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku

Bartáková, Diana

BIOCH

Nové elektrochemické přístupy v molekulární onkologii

Bartalová, Miroslava

BIOCH

Studium molekulárních mechanismů účastnících se rozpoznání elicitinů rostlinami tabáku

Berezňáková, Hana

BIOCH

Klonování, příprava a charakterizace lektinů z patogenních plísní.

Bilanovičová, Veronika

BIOCH

Funkční význam druhého alfa-helixového svazku membránových PIN proteinů

Borotová, Petra

BIOCH

Purifikace a charakterizace potenciálního adhezního proteinu z Candida albicans

Bútová, Romana

ANBI

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Čechová, Eva

ANBI

Změny ruminálního mikrobiomu při in-vitro kultivaci

Černík, Marek

BIOCH

Průtokové cévní modely

Dvořáková, Adéla

BIAN

Míra citrulinace histonu H3 ve spojitosti s fyziologickými projevy neutrofilů a typem jejich buněčné smrti

Galuška, David

BIOCH

In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru

Gereg, Patrik

BIOCH

Imunochemická stanovení s použitím fluorescenčních nanočástic

Gomelská, Sabina

BIOCH

Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech vybraných genů kódujících proteiny se strukturními doménami potenciálně vážící DNA

Churý, Václav

BIOCH

Dlouhodobé monitorování s biosensorem

Janáčová, Lucia

ANBI

Nové prometastatické proteiny u nádorů prsu a jejich molekulární úloha

Jánoš, Július

BIOCH

Adipocytokiny a vybraná zánětlivá onemocnění: studie kontrol a případů

Jelínková, Martina

BIAN

Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku

Kalus, Jakub

BIOCH

Biosensor pro stanovení metabolitů ve slinách

Kocurková, Anna

ANBI

Význam myeloperoxidázy v regulaci buněčné smrti neutrofilních granulocytů

Kovácsová, Silvia

BIOCH

Vývoj a studium nových matric pro ionisaci biomolekul v hmotnostní spektrometrii MALDI TOF MS

Kujan, Adam

BIOCH

Stanovení vybraných fytokanabinoidů pomocí kapalinové chromatografie

Leško, Erik Norbert

BIOCH

Fytoestrogenní látky v krmivech a v trávicím traktu býložravců

Machelová, Adéla

BIOCH

Změny genomu indukované expresí fragilních míst a ztrátou genů kódujících proteiny asociované s chromatinem

Marciová, Lenka

BIAN

Stanovení sekundárních metabolitů rostlin pomocí kapalinové chromatografie s různými detekcemi

Melicherová, Natália

ANBI

Identifikace a charakterizace nových lektinů z klíšťat

Nociar, Matej

BIOCH

Analýza interakcí podjednotek SMC5/6 komplexů

Odehnalová, Anna

ANBI

Detekce strukturních změn v DNA pomocí elektrochemické analýzy

Olbert, Martin

ANBI

Charakterizace proteinů Paracoccus denitrificans s předpokládanou funkcí monooxygenasy

Ondráčková, Anna

ANBI

Studium zaměnitelnosti kovů ve vazebných místech bakteriálních lektinů

Pavlíková, Tereza

BIAN

DNA diagnostika infekcí dýchacích cest

Petříková, Daniela

BIAN

Příprava vzorků pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii

Plšková, Barbora

BIOCH

Stanovení leukocytární fagocytózy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění

Pomajbíková, Klára

BIOCH

Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech genů multiproteinových komplexů účastnících se replikace DNA

Sedlačková, Sabína

BIAN

Vývoj a validace metody pro stanovení lansoprazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích.

Sedlářová, Sabina

BIAN

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě

Skalka, Marek

ANBI

Biosensor pro stanovení sirných sloučenin ve víně

Snížková, Karolína

ANBI

Využití rekombinantních antigenních proteinů a syntetických peptidů v serodiagnostice Trichinella spiralis a T. pseudospiralis.

Sopoušek, Jakub

BIOCH

Imunoafinitní interakce studovaná elektrochemickými metodami s ohledem na uplatnění nábojů jednotlivých funkčních komponent

Surmová, Jana

ANBI

Vliv iontů na vazbu vybraných proteinů k DNA

Štěpánek, Martin

BIOCH

Studium fytoestrogenních látek v ruminální tekutině

Štíchová, Julie

BIAN

Produkce imunoglobulinů u pacientů s humorálními imunodeficiencemi

Štítkovcová, Karolína

ANBI

Identifikace a funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA s diagnostickým, prognostickým a prediktivním významem u kolorektálního karcinomu

Šupolíková, Lucie

ANBI

Ischemická cévní mozková příhoda

Thalerová, Sandra

BIOCH

Srážení krve a trombolýza u ischemické cévní mozkové příhody

Toul, Martin

BIOCH

Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce

Věžník, Jakub

ANBI

Fluorescenční optovláknové imunosensory

Zpěváková, Hana

BIOCH

Interakce lektinu AFL s přirozenými vazebnými partnery

Zvolánková, Petra

ANBI

Studium role pseudopřijímačové domény receptorové histidinkinasy AHK4 v přenosu cytokininového signálu u Arabidopsis thaliana

2017

Bardelčík, Miroslav

ANBI

Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a polymorfizmy kandidátních genů

Benešová, Eliška

ANBI

Detekce N-glykanových struktur izolovaných ze sér a tkání pacientek s nádorem prsu

Blažek, Jan

BIOCH

Alternativní dodávky kyslíku pro aerobní biodegradaci ropných uhlovodíků

Dvořák, Marek

ANBI

Vliv kovů na biochemii zelených řas

Dzurický, Dávid

BIOCH

Studium chaperonových komplexů v nádorových buňkách

Gajdoš, Lukáš

ANBI

Příprava a charakterizace lektinů z bakterie Photorhabdus luminescens

Gregorová, Pavlína

BIOCH

Úloha posttranskripčních modifikací na procesování pre-mRNA

Horáčková, Aneta

ANBI

Studium stability proteinů pomocí biofyzikálních metod

Hreusová, Monika

BIOCH

Interakce cytotoxických organokovových komplexů s DNA - vliv na stabilitu a kompaktizaci nukleosomů

Jandová, Diana

ANBI

Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA

Jarešová, Klára

BIOCH

Interakce telomerového proteinu TRF2 a neuronového transkripčního faktoru REST

Kačenga, Jakub

BIOCH

Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu

Knorrová, Barbora

BIAN

Folikulární T lymfocyty u pacientů s protilátkovými imunodeficity

Kobzová, Šárka

ANBI

Srovnání účinnosti dvou endolysinů v terapii stafylokokových infekcí

Kolářová, Karolína

ANBI

Studium struktury chromatinu u Arabidopsis mutant pro chromatin remodelující faktory

Kondelová, Alexandra

ANBI

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s renálním karcinomem

Kopková, Alena

ANBI

Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy

Kováč, Ondrej

BIOCH

Vztah mezi polymorfizmy genu pro CD36 a obezitou

Křapová, Nikola

ANBI

Interakce kaspáz s OspC proteinem B. burgdorferi s.l.

Lapčík, Petr

ANBI

Analýza proteinových komplexů s využitím SEC-MS

Máčalová, Zuzana

ANBI

Studium struktury a funkce 1c ABD domény myšího Plektinu

Mecerodová, Markéta

BIOCH

Příprava komplexních proteinových vzorků před LC-MS/MS analýzou

Moráň, Lukáš

BIOCH

Exogenní induktory ER stresu u lidských imortalizovaných somatických a nádorových buněk

Moráňová, Ludmila

BIOCH

Příprava a charakterizace buněčných linií kolorektálního karcinomu se sníženou hladinou proteinu AGR2

Morkovcová, Lucia

ANBI

Asociační studie v hledání molekulárních příčin patogeneze schizofrenie

Mrhálková, Pavlína

ANBI

Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA

Musil, Pavel

BIAN

Využití kapilární elektroforézy pro stanovení aminokyselin a peptidů

Peterková, Miroslava

ANBI

Úloha miRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

Petrišáková, Věra

BIOCH

Příprava rekombinantní tetrathionanhydrolasy bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Píš, Tomáš

BIOCH

Metody přístupu hledání targetové RNA proteinu ZCCHC9

Poborská, Tereza

BIOCH

Vliv derivátů forskolinu na aktivitu lidských neutrofilů

Podborská, Monika

ANBI

Profily specifických biomarkerů oxidativního poškození v biologických vzorcích

Požgayová, Martina

BIOCH

Vliv oxidativního stresu na proteom bioloužících bakterií

Pútecová, Kristína

BIOCH

Změny biochemických a imunologických parametrů souvisejících se zdravotním stavem při zátěži u vytrvalostních sportovců

Rousová, Dorota

BIOCH

Strukturní studie 3C proteázy a 3D replikázy včelího viru deformovaných křídel

Slezáčková, Lucie

ANBI

Kinetická a inhibiční studie beta-sekretasy pomocí kapilárně elektroforetických metod

Smržová, Barbora

BIAN

Infekce močových cest a jejich diagnostika a léčba

Šancová, Kateřina

BIOCH

In vitro studie sójových a jetelových isoflavonů v ruminální tekutině

Šimončík, Oliver

BIOCH

Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách

Uhrík, Lukáš

BIOCH

Produkce rekombinantních enzymů a jejich využití při studiu strukturních změn proteinů

Vedrová, Pavla

ANBI

Vývoj a validace metody využívající kapilární elektroforézu s hmotnostním spektrometrem pro stanovení aminokyselin v kultivačních mediích použitých v asistované reprodukci

Vičarová, Hana

ANBI

Elastické povrchy pro studium biomechanických vlastností kadiomyocytů

Víšková, Pavlína

ANBI

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.

Vrchovecká, Kateřina

BIAN

Možnosti použití titanových nanotrubiček při konstrukci implantátů

2016

Bednář, Petr

BIOCH

Vývoj impedančního point-of-care biosenzoru pro detekci lidského sérového albuminu

Bíňovský, Ján

ANBI

Studium lektinů z podmíněně patogenních organismů

Brokešová, Diana

ANBI

Růstové charakteristiky buněk stromální vaskulární frakce izolovaných z tukové a pojivové tkáně

Capandová, Michaela

ANBI

Modifikace polymerních nanovlákenných struktur na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu a poly-L-mléčné kyseliny pro biomedicínské aplikace

Ceralová, Kateřina

ANBI

Charakterizace populace buněk s vysokou hladinou proteinu p63 v buněčných liniích odvozených od karcinomu prsu

Černochová, Radka

BIOCH

Vliv deltaNp63alfa na vnitrobuněčný transport proteinů u buněk karcinomu prsu

Daďová, Petra

ANBI

Vliv forskolinových derivátů na aktivitu vybraných izoforem adenyl cykláz

Drabinová, Martina

ANBI

Studium rekombinantního rusticyaninu bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Drápela, Stanislav

BIOCH

Studium synteticky letální kombinace DNA poškození a CHK1 inhibice v kontextu protinádorové terapie

Ďuríková, Helena

ANBI

Vývoj a otestování jednoduchého rychlého testu vhodného pro detekci HPV virů

Fidlerová, Táňa

ANBI

Úloha nitrovaných mastných kyselin v rozvoji zánětlivé odpovědi v cévním endotelu

Fraňková, Hedvika

ANBI

Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla

Gáborová, Romana

BIOCH

Interakce lektinu AFL s epitopy hostitelského organismu

Goišová, Alena

BIOCH

Optimalizece stanovení fytoestrogenů pomocí HPLC-MS

Hudeček, Roman

BIOCH

Optimalizace exprese antigeních fragmentů získaných z PIN auxinu efluxního nosiče pro výrobu polyklonální protilátky.

Kačeriaková, Romana

BIOCH

Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum

Kuchaříková, Hana

BIOCH

Charakterizace proteinových acetylací

Kunka, Antonín

BIOCH

Strukturní podstata stabilizace proteinů

Lamborová, Diana

ANBI

Srážlivost krve a trombolýza se zaměřením na cévní mozkovou příhodu

Langer, Martin

BIOCH

Rozpoznání DNA modifikované fluorescenčními značkami a reaktivními funkčními skupinami specifickými proteiny

Lázničková, Petra

ANBI

Interakce 5-hydroxytryptaminu s myeloperoxidasou a jejich úloha v modulaci aktivity neutrofilů

Lišková, Silvie

ANBI

Studium vlivu N-terminálních aminokyselin umístěných za lipoboxem na lokalizaci lipoproteinů u E. coli

Magdolenová, Alžbeta

BIOCH

Telomerový chromatin v mutantních rostlinách Arabidopsis thaliana s defekty v metylacích histonů

Macháčková, Táňa

ANBI

Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu

Marková, Karolína

ANBI

Analýza prometastatických signálních drah u nádorů prsu

Martinková, Nela

ANBI

Stanovení obsahu cukrů ve vzorku pomocí 4-kanálového enzymatického biosenzoru

Novák, Daniel

BIOCH

Regulace biosyntézy auxinu během embryogeneze Aradopsis

Ondráček, Jakub

ANBI

Studium mikroRNA zapojených v chemoradiorezistenci multiformního glioblastomu

Peltanová, Barbora

ANBI

Využití vysokokapacitních přístupů k identifikaci močových miRNA u pacientů s urologickými nádory

Pešková, Lucie

ANBI

Úloha mikroRNA molekul v přeprogramování buněk

Pukyšová, Vendula

BIOCH

Studium interakcí auxinu a cytokininu při vývoji laterálních kořenů u Arabidopsis thaliana

Rádsetoulal, Matěj

ANBI

Tvorba fosforylační mapy proteinu Dishevelled

Sedlačková, Lenka

BIOCH

Charakterizace pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování znečišťujících látek vnitřního ovzduší

Solný, Štěpán

BIOCH

Studium aktivity myeloperoxidázy na vrstvách imobilizovaných mukopolysacharidů

Staňková, Zuzana

ANBI

Příprava histonových extraktů pro charakterizaci posttranslačních modifikací

Stojaspal, Martin

BIOCH

Studium interakcí telomerových proteinů za použití kvantitativních přístupů

Svržková, Lucie

BIOCH

Efekty nízkomolekulárních PCB v plicních buněčných modelech

Šefraná, Šárka

ANBI

Studium beta-sekretázové reakce pomocí moderních elektromigračních metod

Šínová, Romana

ANBI

Modulace kardiomyogeneze opioidovými peptidy

Šrajerová, Aneta

BIOCH

Biosensor pro analýzu polyfenolických látek v pivu

Šulcová, Martina

ANBI

Využití kapilární elektroforézy pro účely stanovení kvality embryí v asistované reprodukci

Tomanová, Jana

ANBI

Biosensor pro stanovení sacharidů s využitím mikrodialysy

Trávníčková, Lucie

BIOCH

Leukocytární populace u pacientů s humorálními imunodeficiencemi

Vaškůjová, Marie

BIOCH

In-vitro sledování adaptace ruminální mikroflóry v závosloti na krmivu

Večeřa, Marek

ANBI

Analýza mikroRNA zapojených v regulaci glioblastomových kmenových buněk

Venghová, Mária

ANBI

Studium vybraných miRNA jako terapeutických cílů u uroteliálního karcinomu močového měchýře

Vondrová, Helena

ANBI

Příprava lektinu PSL2 z hrachu setého (Pisum sativum)

Vysloužil, Jan

BIOCH

Vliv toxických nanočástic na živočišné tkáně

Ženka, Martin

BIOCH

Studium vlivu typu stabilizujícího ligandu na modifikaci DNA komplexy oxidu osmičelého a elektrochemické chování vzniklých aduktů

2015

Adamcová, Soňa

ANBI

Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu

Bábovská, Zuzana

BIOCH

Chuťová percepce mastných kyselin a obezita

Bendová, Kateřina

BIOCH

Studium struktury a funkce endolysinu z fága phi812 a jeho rekombinačních forem.

Beňová, Anna

BIOCH

Tunelový efekt u enzymových a imunochemických biosensorů

Brejcha, Stanislav

ANBI

Stanovení metabolické aktivity CYP1A2 pomocí kofeinu v moči a slinách

Duranová, Tereza

BIOCH

Příprava značených lektinů pro bioanalytické účely

Fojtová, Dana

BIOCH

Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal

Halašková, Petra

ANBI

Analýza složení ruminální bakteriální mikroflóry pomocí NGS analýzy

Holková, Jitka

ANBI

Příprava a strukturně-funkční charakterizace houbových lektinů

Chmelíková, Michaela

ANBI

Protilátková odpověď proti antigenům z extraktů Eudiplozoon nipponicum a příprava sekundární protilátky anti-Carp IgM/IgD

Jurečková, Jana

BIOCH

Epigenetický stav chromatinu proteinové jednotky telomerázy v modelové rostlině Nicotiana tabacum

Kaštovský, Jakub

ANBI

Využití transparentních elektrod pro konstrukci biosensorů

Konhefr, Martin

ANBI

Syntéza a elektrochemické vlastnosti derivátů kyseliny fenylborité a ferocenu

Králíček, Petr

BIOCH

Modifikace nanočástic diskrétním počtem biomolekul

Kryl, Martin

BIOCH

Charakterizace produktu genu Pden_5119 bakterie Paracoccus denitrificans

Lučanová, Světlana

ANBI

Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojené s hmotnostní spektrometrií a limitovanou proteolýzou

Markvartová, Michaela

ANBI

Využití homologní rekombinace u kvasinkového dvoj- hybridního systému pro vývoj rekombinantních protilátek cílených pro aplikace in vivo.

Mazourová, Veronika

ANBI

Buněčný pohyb a invaze kryptosporidií (Apicomplexa)

Minaříková, Iveta

ANBI

Prevence hypoglykémií řízeným podáním glukózy v pevné lékové formě

Mlčochová, Hana

ANBI

Studium kompetitivních vazeb mezi léčivy a proteiny s využitím kapilární elektroforézy

Osičková, Adéla

ANBI

Sledování změn hladiny fytoestrogenů v ruminální tekutině

Ožanová, Zuzana

ANBI

Funkční analýzy prognostických faktorů u pacientek s karcinomem prsu

Pastucha, Matěj

ANBI

Optická imunostanovení v multiplexním formátu

Pejšková, Petra

ANBI

Karboxypeptidáza B1 a jeji úloha v nádorové biologii

Poláchová, Veronika

ANBI

Příprava a charakterizace biokonjugátů nanočástic

Rogowski, Petr

BIOCH

Deregulace mezibuněčné komunikace prostřednictvím interakcí mezi organickými polutanty a fyziologickými regulátory signální dráhy Hippo

Roudnický, Pavel

ANBI

Využití „cell free" expresních systémů pro přípravu rekombinantních proteinových inhibitorů peptidáz Eudiplozoon nipponicum

Smějová, Monika

BIOCH

Změny v expresi proteinů MDM2 a MDMX v průběhu epiteliálně-mesenchymálního přechodu

Svobodová Kovaříková, Alena

ANBI

Identifikace a funkční analýza prediktivních mikroRNA u pacientů s karcinomem jícnu

Štrajtová, Štěpánka

ANBI

Využití hmotnostní spektrometrie při stanovení anorganických sirných látek u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Šustová, Alena

BIOCH

Geny sirného metabolismu v biooxidaci pyritu

Tomečková, Andrea

BIOCH

Studium sarkosinu a jeho metabolismu u nádorových onemocnění

Tomíček, Lukáš

ANBI

Role mezibuněčné komunikace GJIC v toxicitě, karcinogenezi a chemoprevenci.

Twarógová, Michaela

ANBI

Studium funkce C-terminální domény Nab3 proteinu v kvasinkách

Uríčková, Andrea

ANBI

Změny proteomu rajčete v odpovědi na biotický stres

Vondrášková, Katarína

BIOCH

Experimentální mapování sestřihových regulačních elementů v genu BTK

Vyhňáková, Michaela

BIOCH

Využití cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku kolorektálního karcinomu

2014

Zvalo, Marek

ANBI

Charakterizace produktu genu Pden_3133 bakterie Paracoccus denitrificans

Adamus, Marek

ANBI

Lidská N-acetylglukosaminyltransferasa GnT-I a její exprese v odlišných eukaryotických systémech

Bařinová, Marcela

ANBI

Tvorba Iodininu u bakterie Acidithiobacillus thiooxidans

Bočánek, Ondřej

BIOCH

Analýza glykoproteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Dědová, Tereza

ANBI

Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí pro metabolomické studie

Dyčková, Michaela

ANBI

Stilbenové fytoalexiny révy vinné

Farka, Zdeněk

ANBI

Studium interakce protilátek s mikrobiálními buňkami pomocí biosensorů

Hanáková, Kateřina

BIOCH

Isoflavony v trávicím traktu krav

Jakubec, Martin

ANBI

Elektrochemické studium hybridizace DNA

Janovská, Petra

ANBI

DNA diagnostika norovirů

Jurčková, Žaneta

ANBI

Role Sertoliho buněk v endokrinní disrupci

Karhánková, Michaela

BIOCH

Úloha proteinu RAB-8 v rámci obranné reakce rostlin tabáku

Kavková, Eva

ANBI

Vyhledávání, příprava a charakterizace lektinů z vyšších hub

Koudelka, Adolf

BIOCH

Role L-argininu, methylargininů a jejich metabolismu v regulaci endoteliální homeostasy

Kratochvílová, Monika

ANBI

Analýza apoptózy u zinek rezistentních buněčných linií

Kudláč, Roman

BIOCH

Metabolizmus thiaminu během fyziologické a gestačním diabetes komplikované gravidity

Maryáš, Josef

ANBI

Funkční charakterizace prometastatických proteinů u karcinomů prsu

Nádvorníková, Lenka

BIOCH

Anaerobní aktivita bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Nedělová, Sylvie

ANBI

Sledování hladiny malondialdehydu během obranné reakce rostlin

Nosková, Jana

BIOCH

Stanovení primárních produktů peroxidace lipidů během obranné reakce u tabáku

Nová, Zuzana

BIOCH

Změny exprese glyoxalázy in vitro v podmínkách metabolického stresu

Paluda, Andrej

BIOCH

Sledování biologické odpovědi rostlin tabáku na elicitin sylvaticin

Páralová, Vendula

ANBI

Studium buněčného stresu u bakterií pomoci moderních metod kvantitativní proteomiky

Pastuchová, Alena

ANBI

Vliv mutací TP53 na regulaci buněčné homeostázy

Píšťková, Karolína

ANBI

Radiometrická stanovení enzymových aktivit v tukové tkáni - ovlivnění dietou s přídavky pravastatinu

Pleskačová, Anna

BIOCH

Abnormality metylace promotorů genů účastnících se hyperglykemického poškození

Rejmontová, Petra

BIOCH

Vliv proteinu FerB na peroxidaci membránových lipidů bakterie Paracoccus denitrificans

Roháčková, Eliška

BIOCH

Obranná reakce buněčných suspenzí různých kultivarů vinné révy

Řiháček, Michal

ANBI

Optimalizace a validace stanovení standardních hodnot homocysteinu, methotrexátu a folátu v mozkomíšním moku u onkologicky nemocných dětí, jako biomarkeru terapeutického efektu a toxicity methotrexátu podávaného systémově a intrathekálně

Schejbal, Jan

ANBI

Využití enzymů imobilizovaných na magnetických mikročásticích při studiu metabolismu léčiv

Solanský, Martin

BIOCH

Vliv povrchového náboje elicitinů na biologickou aktivitu

Sommerová, Lucia

BIOCH

Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici.

Sováková, Pavla

ANBI

Telomery a telomeráza v rostlinách s hypometylovaným genomem

Srbová, Eva

ANBI

Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Svobodová, Kateřina

ANBI

Metabolomický rozbor použitých kultivačních médií používaných v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy

Šiborová, Marta

ANBI

Separace PCR produktů kapalinovou chromatografií

Špunarová, Michaela

ANBI

Ovlivnění aktivit klíčových enzymů metabolismu hormonů štítné žlázy: Farmakologické experimenty na potkanech

Štorková, Zuzana

ANBI

Vliv extraktů z oomycet na obranou reakci a resistenci rostlin

Tlolková, Ivana

ANBI

Studium mechanismů účastnících se rané a pozdní fáze obranné reakce rostlin

Václavek, Tomáš

ANBI

Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům

Valtrová, Jana

ANBI

Sekvenace a srovnání DNA získané z různých vzorků rodu Borrelia

Veverková, Jana

ANBI

Markery zánětu a jejich role u multifaktoriálních onemocnění

Zapletalová, Martina

ANBI

Změny transkriptomu rostlin rajčete v odpovědi na stresové faktory

Zemanová, Jitka

BIOCH

Příprava protilátek proti obranným proteinům rostlin rajčete a tabáku

2013

Adámik, Matej

BIOCH

Interakce proteinů p63 s DNA in vitro a in vivo

Adamusová, Lucie

ANBI

Detekce komplexů DNA s nádorově supresorovými proteiny

Ambrož, Marcel

BIOCH

Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM

Ambrůzová, Barbora

ANBI

Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk využitelné v léčbě Crohnovy choroby

Babuliaková, Elena

BIOCH

Role povrchového náboje elicitinu cryptogeinu při indukci rezistence

Balvan, Jan

BIOCH

Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií

Baráková, Iveta

ANBI

Stanovení aktivity hydrolas pomocí piezoelektrického biosensoru

Bešše, Andrej

BIOCH

Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy

Bezděková, Renata

ANBI

Analýza fenotypu v rámci diferenciace hematopoetických kmenových buněk do B lymfocytární řady u monoklonálních gamapatií

Bretzová, Soňa

BIOCH

Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu

Buryška, Tomáš

BIOCH

Vývoj inhibitorů dehalogenáz - potenciálních antituberkulotik

Celá, Andrea

ANBI

Nové strategie diagnostiky epilepsie způsobené poruchami v metabolismu pyridoxinu

Čechová, Jana

ANBI

Interakce proteinů 14-3-3 a p53 s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů

Čtveráčková, Lucie

BIOCH

Účinky environmentálních polutantů na testikulární buňky

Halašková, Kateřina

BIOCH

Lektiny z Aspergillus fumigatus a optimalizace eukaryotních systémů pro jejich expresi

Hubatka, František

ANBI

Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody

Hýblová, Lenka

ANBI

Možnosti exprese rekombinantních lektinů v eukaryotním systému

Janda, Petr

ANBI

Patogeneze Alzheimerovy choroby z hlediska molekulární biologie

Juráček, Jaroslav

ANBI

Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu

Kabáthová, Eva

ANBI

Rodičovské geny DNA (cytozin-5) metyltransferáz a jejich exprese u starých polyploidních druhů rodu Nicotiana

Kastl, Tomáš

BIOCH

Místně cílená mutageneze rekombinantního proteinu FerB

Křepelková, Iveta

BIOCH

Studium mechanismů vedoucích k senescenci nádorové buňky: Úloha a funkce rodiny anterior gradient proteinů

Kurková, Barbora

BIOCH

Změny proteomu révy vinné vyvolané stresovými faktory

Mitošinková, Iva

ANBI

Charakterizace inhibitorů histondeacetyláz

Neuwirth, Ondřej

ANBI

Vývoj inhibitorů dehalogenáz - potenciálních antituberkulotik

Novotná, Nikola

ANBI

Separace laktátdehydrogenas afinitní chromatografií

Omelková, Tereza

ANBI

Výskyt mutací v genu pro AXIN2 a jejich vztah ke vzniku hypodoncie u české populace

Petrović, Dunja

BIOCH

Stanovení markerů konzumace alkoholu v tělních tekutinách metodami kapilární elektroforézy s hmotnostně spektrometrickou detekcí

Pilařová, Květa

ANBI

Studium úlohy proteinu AGR2 u buněčných linií odvozených od karcinomu slinivky břišní

Plesník, Jiří

ANBI

Hledání polymorfismů spojených s rozvojem schizofrenie pomocí DNA čipu

Sátorová, Kateřina

BIOCH

Stanovení fytoestrogenů v potravinách

Sklenářová, Martina

BIOCH

Příprava a charakterizace polyklonálních protilátek proti pod-jednotkám pozitivních elongačních faktorů

Stražická, Ivona

ANBI

Charakterizace vazby rostlinných proteinů vážících se na telomerické sekvence

Svobodová, Barbora

ANBI

Role caveolae a caveolinů v regulaci zánětu

Ševčíková, Eva

BIOCH

Regulace beta-kateninu pomocí receptor tyrozinových kináz

Šustr, David

BIOCH

Detekce mikroorganismů s využitím elektrochemiluminiscenčních biosensorů

Vaňáček, Pavel

ANBI

Příprava lidských glykosyltransferas v kvasinkových expresních systémech

Vaňáčková, Jitka

ANBI

Studium signální dráhy EGFR a expresních profilů mikroRNA v predikci odpovědi na cílenou léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem

Zahradníková, Martina

ANBI

Vakcinace a imunitní odpověď kuřat na infekci salmonelami

Zeman, Lukáš

BIOCH

Enzymy imobilizované na magnetických mikročásticích: Aplikace v proteomice a metabolomice

Andrejs, Jiří

BIOCH

Příprava konjugátů kyseliny borité s vybranými enzymy a jejich použití v klinické diagnostice

2012

Benešová, Barbora

BIOCH

Výpočty volných energií konformačních změn vybraných fragmentů nukleových kyselin

Bonczek, Ondřej

BIOCH

Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1

Cibulková, Kateřina

BIOCH

Využití vybraných leukemických antigenů pro imunoterapeutické účely

Drienovská, Ivana

BIOCH

Strukturně-funkční podstata psychrotolerance halogenalkandehalogenasy izolované z extrémofilní bakterie

Faktor, Jakub

BIOCH

Nové kvantitativní proteomické přístupy v onkologickém výzkumu

Foltová, Kateřina

ANBI

Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie

Gebauer, Jan

BIOCH

Identifikace protilátkové odpovědi na proteiny salmonel

Hároníková, Lucia

ANBI

Lektiny z podmíněných patogenů - charakterizace nových a chimérní molekul

Holešínská, Pavlína

BIOCH

Transmembránové proteiny jako potenciální diagnostické a terapeutické cíle v onkologii

Horáčková, Veronika

ANBI

Nové nanobiotechnologické metody pro výzkum poškození DNA na úrovni jednotlivých molekul

Horváthová, Ivana

BIOCH

Charakterizace funkčních domén nekanonické poly(A) polymerázy

Janochová, Jana

BIOCH

Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových podmínek

Juřík, Tomáš

BIOCH

Využití precipitujících produktů enzymových reakcí v biosensorech

Kolářová, Lenka

ANBI

Metabolické a endokrinní funkce lidské tukové tkáně

Kotlasová, Eva

ANBI

Farmakologické experimenty na potkanech: radiometrické stanovení enzymové aktivity UDP-glukuronyltransferasy

Krajíček, Vít

BIOCH

Mikroskopie na bázi skenování próbou pro vizualizaci mikroorganismů

Kremserová, Silvie

ANBI

Charakterizace vazby myeloperoxidasy na erytrocyty

Kubesa, Ondřej

BIOCH

Vývoj a v využití vícekanálových biosensorů pro stanovení kvality vína

Kudová, Jana

ANBI

Kardiomyogeneze in vitro s přihlédnutím na roli HIF-1alfa a p38 kinázy

Kutílková, Eva

BIOCH

Závislost transkripční aktivity ribosomálních RNA genů na vývojových a metabolických podmínkách u rostlinných alopolyploidních druhů

Lukášová, Markéta

ANBI

Charakterizace lektinu z Burkholderia cepacia komplexu

Madejová, Renáta

ANBI

Vztah mezi rezistencí rostliny a nábojem elicitinů

Macho, Pavol

BIOCH

Exprese a charakterizace Fe(III) reduktasy FerA bakterie Paracoccus denitrificans

Michalcová, Lenka

ANBI

CE-LIF fúzního proteinu AHP5-GFP v komplexních vzorcích

Ostapčuk, Veronika

BIOCH

Úloha komplexu TRAMP v transpozici Ty1 elementů v Saccharomyces cerevisiae

Pavloušková, Jana

ANBI

Kvantitativní analýza interakcí lidských telomerových proteinů

Richterová, Lenka

ANBI

Laktátdehydrogenasy u kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Rybníčková, Eva

ANBI

Identifikace askorbát peroxidasy podílející se na detoxifikaci aktivních forem kyslíku v rámci obranné reakce

Seidlerová, Zuzana

BIOCH

Charakterizace serologické odpovědi hospodářských zvířat proti infekci salmonelami

Skrutková Langmajerová, Monika

ANBI

Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod.

Široký, Ondřej

BIOCH

Možnosti MALDI-MS profilování při vyhledávání biomarkerů

Vereščáková, Hana

ANBI

Role extracelulárního L-argininu v zánětlivé odpovědi fagocytů

Vichta, Zbyšek

BIOCH

Tvroba protilátek proti vybraným obranným proteinům rostlin tabáku a vína

Viktorín, David

ANBI

Nové metody pro dvourozměrné separace složitých biologických vzorků

Wiewiorka, Ondřej

BIOCH

Nová generace afinitních biosensorů pro analýzu environmentálních a klinických analytů

2011

Bárta, Pavel

BIOCH

Využití moderních elektromigračních metod při studiu metabolomu

Cvešperová, Martina

ANBI

Bioaktivní a dioxinové látky ve volném ovzduší - sledování s využitím biologických metod

Daniel, Lukáš

BIOCH

Studium substrátové specificity halogenalkandehalogenáz in silico

Durcová, Lucie

ANBI

Příprava a funkční charakterizace rekombinantního lektinu RS20L

Ďurech, Michal

BIOCH

In silico predikce vazebných vlastností lektinu RS20L

Fleková, Andrea

BIOCH

Klonování a charakterizace glykosyltransferas z lidského patogenu Aspergillus fumigatus

Flodr, Jiří

BIOCH

Enantioselektivní degradace chirálních polutantů

Fridrichová, Helena

ANBI

Charakterizace vazby nádorového supresoru proteinu BRCA1 k poškozené DNA

Hlinecká, Lýdia

ANBI

Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie

Jagošová, Jana

ANBI

Analýza teplotně senzitivních mutantů nádorového supresoru p53

Janotová, Tereza

ANBI

Testování směsí elicitorů pro zvýšení obranyschopnosti rostlin

Kinclová, Klára

ANBI

Vývoj a optimalizace biosensorů pro stanovení karboxylových kyselin ve víně

Kremplová, Monika

ANBI

Úloha dendritických buněk při prezentaci diabetogenních peptidů u pacientů s diabetes mellitus 1. typu

Mikulicová, Petra

ANBI

Analytické metody pro studium polárních pesticidů v systému půda/voda/rostlina

Mirová, Petra

ANBI

Sledování změny aktivity enzymů během obranné reakce

Műllerová, Eva

ANBI

Odstraňování dusičnanu z vody imobilizovanými denitrifikačními bakteriemi

Obořilová, Radka

ANBI

Biosensory pro detekci nukleových kyselin - srovnání možných převodníků

Petrova, Lucia

ANBI

Klonování a charakterizace glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenasy

Rájecký, Michal

ANBI

Signální dráhy serotoninových receptorů v modulaci oxidativního vzplanutí fagocytů

Sárazová, Marie

BIOCH

Charakterizace funkčních domén proteinu Trf4

Starý, Tomáš

BIOCH

Molekulární podstata chorob meruněk

Škerle, Jan

BIOCH

Studium mechanismu degradace RNA komplexem TRAMP-exosome

Šromová, Renata

ANBI

Stanovení bakterie Bacillus subtilis pomocí imunosensorů s nanočásticemi

Štefanovie, Barbora

ANBI

Charakterizace DSS1 proteinových interakcí

Váňová, Dominika

BIOCH

Proteinové markery metastatického potenciálu u karcinomu prsu a jejich exprese v závislosti na klinickopatologických charakteristikách

Vargová, Dana

ANBI

Analýza DNA polymorfizmů ve vztahu ke degenerativnímu onemocnění bederní páteře

Vychytilová, Petra

ANBI

Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem

Vytopilová, Simona

ANBI

Rusticyanin bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Zákoutská, Žaneta

ANBI

Využití chromatografických metod při přípravě aktivních proteinů z inkluzních tělísek

Zdražilová, Kristína

BIOCH

Studium struktury fragmentů DNA bohatých na guanin a adenin pomocí NMR spektroskopie

Zlámal, Tomáš

BIOCH

Nanočástice a nanostrukturované povrchy při přenosu elektronů mezi enzymy a elektrodami

Želazková, Jana

BIOCH

Příprava a testování biologické aktivity potenciálních nových inhibitorů polymerace tubulinu

Župková, Marcela

ANBI

Stanovení obsahu stafylokokových enterotoxinů pomocí hmotnostní spektrometrie

2010

Benešová, Iva

BIOCH

Molekulární diverzita genů kódujících proteiny, které se účastní interakce mezi rostlinou a Meloidogyne incognita

Böhmová, Olga

ANBI

Testování moderních léčiv na buňkách chronické lymfocytární leukémie s abnormalitami genů TP53 a ATM

Dokládal, Ladislav

BIOCH

Vliv elicitinů na změny proteomu tabáku

Dudová, Eva

ANBI

Lektiny jako nástroj ke specifické detekci a izolaci glykoproteinů

Duša, Filip

BIOCH

Kapilární separační metody v analýze metabolomu a složitých biologických matricí

Dvořáková, Monika

ANBI

Identifikace a validace potenciálních biomarkerů metastazování u karcinomu prsu nízkého stupně malignity

Fabrik, Ivo

BIOCH

Kombinace separačních metod s hmotnostní spektrometrií pro charakterizaci sacharidů

Hloušková, Alena

ANBI

Molekulární podstata obezity: asociační studie

Hložková Matušinská, Jana

ANBI

3. Experimentální průkaz strumigenních účinků exogenního bromidu

Komárek, Jan

BIOCH

Strukturně funkční charakterizace lektinů z patogenních plísní

Krištufová, Hana

ANBI

1. Interakce antidepresiva fluoxetinu s metabolismem hormonů štítné žlázy

Kubincová, Petra

BIOCH

Ovlivnění signální dráhy retinoidů a diferenciace buněk xenobiotiky

Mádr, Aleš

ANBI

Studium metabolismu léčiv cytochromy P450 pomocí kapilární elektroforézy

Nečasová, Ivona

BIOCH

Mutageneze lektinu RSL z fytopatogenu Ralstonia solanacearum

Němcová, Tereza

ANBI

Donory oxidu dusnatého pro studium bakteriálního metabolismu

Obořil, Michal

BIOCH

Optimalizace exprese rekombinantních proteinů v kvasince Pichia pastoris

Paculová, Hana

BIOCH

Použití ergosterolu k posílení obranyschopnosti rostlin

Paulíková, Gita

ANBI

Mykobakteriální glykosyltransferasy

Pavlištová, Veronika

BIOCH

Studium vlivu xenobiotik na steroidogenezi

Pilátová, Kateřina

ANBI

Proteomické přístupy v onkologickém výzkumu: separační metody, SELDI-TOF MS a imunoanalýzy při studiu nádorové angiogeneze

Plešková, Veronika

BIOCH

Sledování pozdní fáze obranné reakce tabáku v závislosti na použitém elicitoru

Řezáčová, Jana

ANBI

2. Stanovení aktivit klíčových enzymů v metabolismu thyreoidálních hormonů

Stejskal, Karel

ANBI

Příprava proteinových vzorků z rostlinného materiálu pro LC-MS analýzu

Šigutová, Radka

ANBI

Analýza glykoproteinů s použitím modifikovaných nanočástic

Šušková, Inka

BIOCH

Toxiny sinic (microcystiny) a jejich účinky u bakterií

Třísková, Iveta

ANBI

Termodynamické studium interakcí fyziologicky významných derivátů adeninu

Uhlíková, Hana

BIOCH

Příprava a analýza tRNA pomocí nukleární magnetické rezonance

Vodová, Martina

ANBI

Stanovení homocysteinu v tělních tekutinách metodou HPLC a jeho vliv na lidskou reprodukci

Voráč, Aleš

ANBI

Inkorporace 18O do tryptických peptidů pro kvantifikaci proteinů

Zítka, Ondřej

BIOCH

Multiinstrumentální sledování interakce iontu těžkého kovu s volnými aminokyselinami

2009

Balcarová, Hana

BIOCH

Studium rané fáze obranné reakce rostlin vyvolané mutantními proteiny cryptogeinu

Bořilová Linhartová, Petra

BIOCH

Využití RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) při studiu příbuznosti kmenů rodu Acidithiobacillus

Brenerová, Petra

BIOCH

Modulace dioxinového, estrogenního a androgenního receptoru nekoplanárními PCB

Cabalová, Ingrid

BIOCH

Příprava transgenních buněčných línií a jejich analýza

Crhák, Tomáš

BIOCH

Studium mezidruhových hybridů v sekci Otites (rod Silene) pomocí molekulárně biologických metod

Dadáková, Kateřina

BIOCH

Vliv ochranného postřiku na obrannou reakci révy vinné

Daňková, Věra

BIOCH

Studium proteinů zapojených do interakce patogenu s hostitelským organismem

Dvořáková, Magdaléna

BIOCH

Funkční a genomické charakteristiky gamma/delta klonů T-lymfocytů

Jelínková, Iva

BIOCH

Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu

Kovář, David

ANBI

Studium biointerakcí s využitím kombinace piezoelektrického a optického systému

Králová, Tereza

BIOCH

Strukturní analýza pohlavních chromozomů u rodu Silene

Kříž, Martin

BIOCH

Hydrofilita a hydrofobicita jako klíč k řízení vlastností povrchů

Mrázková, Jana

BIOCH

Mutageneze jako nástroj pochopení afinity a specifity lektinů z patogenních mikroorganismů

Novotná, Šárka

BIOCH

Konjugáty kyseliny aminofenylborité a jejich využití ve fluorescenčních stanoveních a afinitních metodách

Pakostová, Eva

BIOCH

Asimilace oxidu uhličitého a tvorba ATP v acidofilních bakteriích.

Procházková, Iva

BIOCH

Studium funkce transkripčních regulátorů FnrP, NNR a NarR u bakterie Paracoccus denitrificans

Schmidtová, Kateřina

BIOCH

Konjugáty benzo[a]pyrenu a jejich použití při imunizaci

Skender, Belma

BIOCH

Indukce apoptózy epiteliálních buněk tlustého střeva působením TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) a kyseliny dokosahexaenové

Staršíchová, Andrea

BIOCH

Možnosti modulace přenosu signálu cytokinu IL-6 u epiteliálních buněk prostaty

Strapáčová, Simona

BIOCH

Biotransformační enzymy a apoptóza v plicních buněčných modelech

Šišková, Petra

BIOCH

Elektrochemické imunosensory pro detekci mikroorganismů

2008

Adamová, Lenka

BIOCH

Proteinové inženýrství lektinů - cílená mutageneze patogenních lektinů

Divíšková, Eva

BIOCH

Vliv fyziologických podmínek na tvorbu ATP v bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Dubská, Eva

BIOCH

Proteinové inženýrství lektinů - zapojení cíleně řízené mutageneze pro konstrukci nových proteinů

Holub, Peter

BIOCH

Proteinové inženýrství halogenalkandehalogenasy LinB: změna reakčního mechanismu

Honsová, Dana

BIOCH

Využití různých expresních systémů pro přípravu rekombinantních glykosyltransferas

Janštová, Veronika

BIOCH

Molekularni diagnostika psychických poruch : hyperkinetická porucha

Kachlíková, Jana

BIOCH

DNA detekce viru HSV1 a sledování průběhu léčby keratokonjunktivitid

Klempová, Jitka

BIOCH

Stanovení prahové koncentrace elicitinů schopné vyvolat tvorbu PR proteinů u tabáku

Marková, Romana

BIOCH

Detekce ATP v bakterii Acidithiobacillus ferroxidans oxidující Fe(II)

Paděrová, Veronika

BIOCH

ZMĚNY MEMBRÁNOVÝCH VLASTNOSTÍ EPITELIÁLNÍCH BUNĚK V PODMÍNKÁCH MODULACE METABOLISMU LIPIDŮ

Pěluchová, Karin

ANBI

Proteomová analýza účinků cytotoxických látek

Potěšilová, Michaela

BIOCH

Genomické profilování CD34+ buněk pacientů s CML

Ptáčková, Nikola

BIOCH

Peroxidace lipidů tabáku vyvolaná elicitiny a její vliv na buněčnou smrt

Řemínek, Roman

ANBI

Využití kapilární elektroforézy při studiu metabolismu léčiv

Sikorová, Kateřina

BIOCH

Exprese a strukturní studie rekombinantního LTP2 z ječmene

Sobotková, Jarmila

ANBI

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u "low grade" karcinomů prsu

Štěpánková, Veronika

BIOCH

Meedium engineering of haloalkane dehalogenase catalysis: Effect of water-miscible organic solvents

2007

Alán, Jan

BIOM

Řešení 3D struktury proteinů na atomární rovni se zaměřením na lektiny a glykosyltransferasy

Altmannová, Veronika

BIOCH

Úloha a význam FANCD2 proteinu

Černá, Hana

BIOCH

Anaerobní biooxidace síry

Grabicová, Lenka

BIOCH

Sulfiddehydrogenasy bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Grohmannová, Lenka

BIOCH

Funkční analýza mutantních typů měď transportující ATPasy (ATP7B) identifikovaných u pacientů s Wilsonovou chorobou

Hlaváček, Antonín

BIOCH

Sledování agregačních, koagulačních a precipitačních biointerakcí pomocí piezoelektrických biosensorů

Horňáková, Darina

BIOCH

Signální molekuly indukované elicitory rodu Phytophthora

Houser, Josef

BIOCH

Rhodanasy bakterie Acidithiobacillus ferroxidans

Hrubá, Eva

BIOCH

Interakce efektů polyaromatických uhlovodíků a endogenních modulátorů signální transdukce v modelových systémech in vitro

Jajtnerová, Martina

BIOCH

Vliv elicitorů obranné reakce na hladinu fytohormonů

Janů, Miroslava

BIOCH

Studium membránového transportu dusičnanu u bakterie Paracoccus denitrificans

Jeřábek, Petr

BIOM

Molekulové modelování enantioselektivity enzymu haloalkandehalogenázy LinB

Lacina, Karel

BIOCH

Ferocenboritá kyselina jako nová elektrochemicky aktivní značka pro imunostanovení

Malinovská, Ivana

BIOCH

Rychlá detekce, identifikace a studium vlastností bakterií a kvasinek z oblasti medicíny a rostlinolékařství zejména pomocí elektromigračních technik s optickou detekcí

Mičíková, Ivana

BIOCH

Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod

Nováková, Lucie

BIOCH

Studium struktury a interakcí nukleových kyselin a bílkovin pomocí elektrochemických metod

Pálková, Lenka

BIOCH

Studium mechanismů toxicity polyaromatických uhlovodíků přítomných v sedimentech

Slabáková, Eva

BIOCH

Úloha proteinů z rodiny TGF-beta v působení inhibitorů metabolismu kyseliny arachidonové

Sovjáková Koubková, Zuzana

BIOCH

Změny buněčných lipidů v průběhu indukované diferenciace a apoptózy epiteliálních střevních buněk

Syslová, Ivona

BIOCH

Klonování a exprese glykosyltransferas

Šebejová, Ludmila

BIOCH

Testování rezistence B-CLL buněk s mutantní a wild-type konformací proteinu p53 na chemoterapii a jejich senzitivizace monoklonální protilátkou rituximab

Škrabalová, Michaela

BIOCH

Kationické liposomy pro transfekci buněk

Vyhlídalová, Tereza

BIOCH

Metabolická odezva bakterie Paracoccus denitrificans na změny redoxního stavu prostředí

Crhák Khaitová, Lucie

BCHM

Vztah mezi metylací DNA a expresí rostlinných transgenů v systému Nicotiana tabacum

Kočí, Lenka

BCHM

Úloha mastné kyseliny butyrátu a cytokinů rodiny TNF v adhezi a apoptóze epiteliálních střevních buněk

2006

Adamcová, Kateřina

BIOCH

Studium enzymových biokonjugátů pomocí biosensorů

Hrnčířová, Kristýna

BIOCH

Příprava rekombinantních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis

Jálová, Veronika

BIOCH

Použití elektromigračních separačních technik při identifikaci mikroorganismů

Klepárník, Martin

BIOCH

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Korvasová, Zina

BIOCH

Příprava liposomů s antivirálním účinkem

Langová, Radka

BIOCH

Sledování produkce a vlastností protilátek pomocí biosensorů

Literáková, Petra

BIOCH

Syntéza fytoalexinu u buněk tabáku po elicitaci obranné reakce

Smutná, Jindra

BIOCH

Využití kapilární elektroforézy v metabolomice

Trilecová, Lenka

BIOCH

Genotoxické a negenotoxické efekty derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků

Večeřová, Kristýna

BIOCH

Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových radiačních podmínek

Diopan, Václav

BCHM

Použití elektromigračních separačních technik a hmotnostní spektrometrie (MALDI) při studiu vlastností mikroorganismů v různých vývojových stadiích

Klimíčková, Andrea

BCHM

Využití metody EMMA (Electrophoreticaly Mediated MicroAnalysis) v proteomické analýze

Kučera, Jiří

BCHM

Identifikace genů u vybraných enzymů metabolismu sirných látek bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Malinovská, Lenka

BCHM

Význam lektinů patogenních mikroorganismů se zaměřením na lektiny u rodu Candida: průkaz a charakteristika lektinů Candida albicans

Mráčková, Martina

BCHM

Studium evoluce pohlavních chromozómů u rodu Silene pomocí molekulárně biologických metod

Nechvátalová, Jana

BCHM

Genetická variabilita kandidátních genů sclerosis multiplex

Němec, Tomáš

BCHM

Využití metody EMMA při studiu enzymů

Pokorná, Hana

BCHM

Fenotypické změny při růstu bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans na síře a Fe2+

Sláviková, Margita

BCHM

Klonování, exprese a charakterizace lektinů z Burkholderia cenocepacia

Stejskal, Stanislav

BCHM

Epigeneticky kontrolované změny exprese genů u nádorových onemocnění

Svozilová, Zuzana

BCHM

Měření interakce cryptogeinu s receptorem tabáku pomocí biosenzoru

Vrublová, Eva

BCHM

Protinádorový účinek derivátů vitamínu E enkapsulovaných v liposomech

2005

Volková, Lenka

BIOCH

Vliv redoxního stavu na regulaci exprese u fakultativních anaerobů

Fohlerová, Zdenka

BCHM

Studium buněčných kultur pomocí piezoelektrického sensoru

Gojová, Lucie

BCHM

Možnosti rozlišení extra-a intracelulární tvorby reaktivních metabolitů kyslíku fagocyty

Hrazdilová, Kristýna

BCHM

Vliv mutace měnící smysl v kodonu 285 antionkogenu p53 na jeho DNA vazebné vlastnosti

Jílková, Zuzana

BCHM

Studium interakcí osteoprotegerinu pomocí piezoelektrického biosensoru

Mikulková, Zuzana

BCHM

Elektrokinetická separace aminokyselin s laserem indukovanou fluorescenční detekcí

Morkusová, Jana

BCHM

Individuální a kombinované účinky neenzymatických antioxidantů

Sára, Petr

BCHM

Indukce glyoxalázových aktivit u kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Tomancová, Alexandra

BCHM

Exprese, purifikace a strukturní charakterizace eukaryotních glykosyltransferas

2004

Vass, Maria

BIOCH

Production and characterisation of monoclonal antibodies for the detection of AOZ ,a tissue bound methabolite of furazolidone

Hamanová, Markéta

BCHM

Identifikace václavek pomocí molekulárně biologických metod

Hučková, Renata

BCHM

Aktivity glyoxaláz u bakterie Paracoccus denitrificans a jejich ovlivnění vnějšími podmínkami

Jablonská, Hana

BCHM

Klonování, exprese a purifikace glykosyltransferas bakterie Mycobacteria tuberculosis

Kotašková, Jana

BCHM

Metabolismus thyroidálních hormonů ve tkáních potkana. Vliv různého příjmu jodu, bromidu a chloristanu

Křižáková, Renata

BCHM

Vývoj piezoelektrického imunosenzoru pro stanovení nitrofenu

Papežová, Kateřina

BCHM

Využití metody EMMA (Electrophoreticaly Mediated MicroAnalysis) pro studium enzymů

Peterková, Iveta

BCHM

Elektrochemické imunosensory pro detekci tularémie

Slaná, Iva

BCHM

Mykobakteriální haloalkandehalogenázy Rv2296 a Rv2579

Svoboda, Milan

BCHM

Multikanálové elektrochemické biosensory

Šišková, Zdeňka

BCHM

Využití elektromigračních metod pro stanovení enzymových aktivit

Šrámková, Markéta

BCHM

Aplikace kapilární elektrochromatografie v bioanalytické chemii

2003

Čarvašová, Kateřina

BCHM

Tvorba a vlastnosti rozpustných FE(III) reduktas bakterie Paracoccus denitrificans

Daňková, Helena

BCHM

Charakterizace systému transportu dusičnanů u Paracoccus denitrificans

Dobeš, Petr

BCHM

Studium interakcí mastných kyselin s kryptogeinem

Doupovcová, Jana

BCHM

Vliv exogenního bromidu na metabolismus jodu a thyroidálních hormonů u potkana

Foglarová, Marcela

BCHM

Interakce ergosterolu s buňkami tabáku

Klimešová, Dana

BCHM

Studium mechanismu oxidace tetrathionanu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Konečný, Jiří

BCHM

Biochemické monitorování procesů v průběhu hojení popálenin a chronických ran

Koppová, Květa

BCHM

Vztah aktivity telomerázy k buněčné proliferaci a diferenciaci

Malášková, Hana

BCHM

Elektrochemické biosensory pro stanovení acetylcholinu a cholinu

Omesová Pokorná, Blanka

BCHM

Vybrané charakteristiky inhibice biooxidace síry arsenem (III,V) u bakterie Acidithiobacillus Ferrooxidans

Petrlová, Jitka

BCHM

Imunoanalýza povrchově aktivních látek (surfaktantů)

Pohanka, Miroslav

BCHM

Stanovení D-laktátu v biologických vzorcích

Pollaková, Iva

BCHM

Bílkoviny s afinitou k laktátu u bakterie Paracoccus denitrificans

Procházka, Lubomír

BCHM

Vliv platinových cytostatik na mezibuněčnou komunikaci

Přecechtělová, Petra

BCHM

Složení respiračního řetězce bakterie Paracoccus denitrificans

Sedláček, Vojtěch

BCHM

Enzymologická charakterizace reduktasy oxidu dusnatého u bakterie Paracoccus denitrificans

Slámová, Martina

BCHM

Vliv platinových cytostatik na interakce proteinu NF -kB DNA

Telnarová, Magdalena

BCHM

Stanovení kinetických parametrů enzymu haloalkandehalogenasy LinB metodou EMMA

Vázlerová, Miroslava

BCHM

Elektromigrační metody v bioanalytické chemii

2002

Čumová, Jana

BCHM

Izolace a purifikace cyt c - dependentní laktátdehydrogenasy z kvasinky Saccharomyces cerevisae

Dopitová, Radka

BCHM

Měření vnitřního pH buněk Paracoccus denitrificans

Gavlasová, Pavla

BCHM

Inhibice bakteriální oxidace síry arsenem

Jansová, Eva

BCHM

Elektrochemická studie mitomycinů a jejich interakce s DNA

Koutská, Kateřina Olga

BCHM

Vazba nádorového supresoru proteinu p53 na DNA. Vliv substituce oligomerizační domény a sekvence aminokyselin (347-393) na selektivní vazbu na superhelikální DNA

Kubíčková, Monika

BCHM

Určování struktury proteinů pomocí nukleární magnetické rezonance

Lochman, Jan

BCHM

Identifikace václavek pomocí molekulárně biologických metod

Lochmanová, Gabriela

BCHM

Izolace hemu O a studium jeho konverze na hem A enzymovým systémem bakterie Paracoccus denitrificans

Novák, Petr

BCHM

Imunosensory pro stanovení glykovaného hemoglobinu

Očadlíková, Darina

BCHM

Purifikace glyoxalasy I z bakterie Paracoccus denitrificans a z kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Pelcová, Marta

BCHM

Elektroseparační metody v mikročipovém formátu

Pokorná, Martina

BCHM

Exprese, purifikace a kinetická charakterizace haloalkandehalogenas

Procházková, Barbora

BCHM

Purifikace a vlastnosti enzymu glyoxylátoxidasy z houby Fomitopsis pinicola

Přibyl, Jan

BCHM

Studium interakce sacharidů a glykoproteinů s kyselinou boritou pomocí piezoelektrických biosensorů

Šnajdrová, Lenka

BCHM

Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy

Víteček, Jan

BCHM

Interakce elicitorů václavek s rostlinnými buňkami

Žeravčíková, Barbora

BCHM

Enzym sulfitdehydrogenasa u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

2001

Brzezinová, Martina

BCHM

Izolace a purifikace laktátdehydrogenasy z bakterie Leuconostoc lactis

Cahová, Kateřina

BCHM

Studium interakcí proteinu p53 s protilátkami a nukleovými kyselinami pomocí piezoelektrického biosensoru

Czerneková, Vladimíra

BCHM

Purifikace a charakterizace haloalkandehalogenasy bakterie Mycobacterium avium

Holý, Luboš

BCHM

Využití afinitní chromatografie pro izolaci iLDH z Paracoccus denitrificans

Kostlánová, Nikola

BCHM

Exprese izotopově značeného proteinu pro použití v NMR spektroskopii

Masařík, Michal

BCHM

Vliv antidepresiv na metabolismus thyroidálních hormonů u potkana

Michlíčková, Simona

BCHM

Vypracování metody stanovení enzymových aktivit enzymů produkujících siřičitan

Solná, Renáta

BCHM

Elektrochemické imunosensory pro stanovení pesticidů

Štěrbová, Hana

BCHM

Stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách pomocí kapilární zónové elektroforézy

Urbánková, Ivana

BCHM

Enzym tetrathionanhydrolasa u bakterie Thiobacillus ferrooxidans

Vytisková, Soňa

BCHM

Využití kapilární zónové elektroforézy pro sledování aktivity enzymů sirného metabolismu

Zmidloch, Jiří

BCHM

Aktivita bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans na pyritu a elementární síře

2000

Drábková, Lenka

BCHM

Stanovení toxických metabolitů methanolu

Kašná, Andrea

BCHM

Elektrochemické imunosensory pro skupinové stanovení látek

Kašparovská, Jitka

BCHM

Oxidace síry bakterií Thiobacillus ferrooxidans

Kašparovský, Tomáš

BCHM

Elicitiny jako faktory virulence fytopatogenních hub

Křenková, Miroslava

BCHM

Změny obsahu hemů u Paracoccus denitrificans vyvolané podmínkami růstu a genovými manipulacemi

Kvasničková, Leona

BCHM

Využití kapilární elektrochromatografie v oblasti bioanalytické chemie

Marini Palomeque, María Victoria

BCHM

Stanovení enzymové aktivity haloalkan dehalogenasy kapilární zónovou elektroforézou

Matoušková, Pavlína

BCHM

Imunoafinitní chromatografie kontaminant životního prostředí

Musilová, Romana

BCHM

Příprava afinitních nosičů pro bílkoviny utilisace laktátu u bakterie Paracoccus denitrificans

Navrátilová, Iva

BCHM

Vývoj piezoelektrického imunosensoru pro stanovení albuminurie

Olivová, Petra

BCHM

Stanovení biologicky aktivních látek pomocí kapilární zónové elektroforézy

Psennerová, Hana

BCHM

Použití dehydrogenas pro stanovení biochemicky zajímavých substrátů s využitím analyzátoru

Rabiňáková, Iva

BCHM

Vztah primárních dehydrogenáz v dýchacím řetězci bakterie Paracoccus denitrificans

Ryzová, Marcela

BCHM

Izolace a purifikace glyoxalás z bakterie Paracoccus denitrificans

Svobodová Vařeková, Radka

BCHM

Solvatační modely pro počítačové simulace biochemicky významných systémů

Zemanová, Jana

BCHM

Periplazmatické enzymy bakterie Thiobacillus ferrooxidans

1999

Borkovcová, Petra

BCHM

Liposomální syntetické imunomodulátory na bázi muramyldipeptidu a jejich biologická aktivita

Bořilová, Šárka

BCHM

Mechanismus bakteriální degradace pyritu

Bouchal, Pavel

BCHM

Využití kapilární zónové elektroforézy ke studiu metabolismu bakterie Thiobacillus ferrooxidans

Fanfrdlová, Gabriela

BCHM

Imunoafinitní chromatografie pro isolaci,separaci a detekci toxických kontaminant

Gottwaldová, Jana

BCHM

Transport a utilisace laktátu bakterií Paracoccus denitrificans

Halámek, Jan

BCHM

Studium vlivu teploty na imunochemické reakce

Jelínek, Roman

BCHM

Metabolity methylglyoxalové zkratky u bakterie Paracoccus denitrificans

Jelínková, Magdaléna

BCHM

Aktivity enzymů metabolismu methylglyoxalu u bakterie Paracoccus denitrificans

Kosour, Dušan

BCHM

Elektrochemické vlastnosti některých látek používaných při terapii AIDS a rakoviny

Kosourová, Jana

BCHM

Příprava enzymu nikotináthydroxylázy pro stanovení kyseliny nikotinové

Kuňák, Michal

BCHM

Možnosti použití hmotnostní spektroskopie pro monitorování plynných metabolitů

Plšková, Markéta

BCHM

Charakterizace enzymu oxidujícího síru u bakterie Thiobacillus ferrooxidans

Ryndová, Hana

BCHM

Studium imunoafinitních reakcí pomocí biosensorů

Skříšovská, Lenka

BCHM

Studium funkce evolučně konzervovaných zbytků kyseliny glutamové a asparagové u kukuřičné -glukozidázy Zm-p60.1

Slaný, Michal

BCHM

Multiregulace thyroxindejodáz v astrocytárních kulturách

1998

Burešová, Hana

Zavedení metody denaturační gradientové elektroforézy do klinické praxe s uplatněním v DNA diagnostice dědičných chorob

Erlebachová, Petra

Analýza hemového složení biologických membrán pomocí HPLC

Jambor, Václav

Vliv činidel modifikujících aminokyselinové zbytky na transport dusičnanu u bakterie Paracoccus denitrificans

Klicnarová, Jitka

Enzymy metabolismu sirných látek u bakterie Thiobacillus ferrooxidans v biogeochemických procesech

Malina, Michal

Použití piezosenzorů pro charakterizaci monoklonální protilátky proti atrazinu a konstrukci biosenzoru

Mašlaňová, Hana

Uplatnění kapilární zónové elektroforézy v klinické diagnostice

Pěnčíková, Kateřina

Glyoxalasové aktivity u bakterie Paracoccus denitrificans

Procházka, Vladimír

Biosensor pro stanovení histaminu v tělních tekutinách

Slezáková, Hana

Uplatnění afinitních interakcí při studiu a purifikaci bílkovin

Veselá, Helena

Bakteriální oxidace pyritových odpadů

Žeravík, Jiří

Studium průtočných imunosensorů s využitím amperometrické detekce enzymových značek

1997

Bartáková, Iva

Biodegradace sulfidových odpadů

Bláhová, Lucie

Možnosti ovlivnění biosyntézy a struktury kolagenu

Brauner, Petr

Metabolismus tyroidních hormonů: Poruchy u nedonošených lidských novorozenců. Interakce bromu s jodem ve štítné žláze krys

Brázdová, Marie

Využití chemických sond ke studiu specifických interakcí DNA

Cardová, Lenka

Stabilizace DAO pro použití v enzymovém reaktoru

Durchanová, Irena

Stanovení androgenních receptorů v hormonálně závislých nádorech

Friml, Jiří

Eliminační voltametrie DNA a jejich komponent

Fulnečková, Jana

Využití elektrochemických metod ke studiu specifických interakcí DNA s malými molekulami

Janda, Petr

Kinetika interakce alkalické fosfatázy s cytochromem c

Jelínková, Šárka

Metabolismus tyroidních hormonů: Indukce enzymových aktivit jodotyronin dejodáz typu II a III v modelovém systému kultivovaných mozkových buněk.

Křesálková, Martina

Studium vlivu organických rozpouštědel na činnost imunochemických sensorů

Kubičárová, Tatiana

Studium poškození nukleových kyselin chemickými činidly pomocí enzymových a elektrochemických metod

Marková, Petra

Využití exkonjugantů Paracoccus denitrificans pro studium aerobní a anaerobní respirace baktérie

Slabík, David

Biochemická charakterizace isoenzymů aspartátaminotransferasy (EC 2.6.1.1), dynamika jejich aktivit v séru jako parametr pro sledování stavu pacientů po transplantaci jater

Sokol, Radek

Studium celulolytických enzymů vyšších hub

Zouhar, Jan

Izolace a charakterizace glutamátsyntázy z houby Pleurotus ostreatus

1995

Biječková, Jana

Využití polarografických metod pro analýzu metallothioneinů jako významného biomarkeru znečištění vodních ekosystému

Čermáková, Eva

Stanovení homocysteinu ionexovou chromatografií v biologickém materiálu

Fulneček, Jaroslav

Stanovení struktury některých tandemově uspořádaných repetitivních sekvencí DNA vyšších rostlin

Hlavatá, Věra

Vliv technologických faktorů na obsah biogenních aminů v pivu

Hrbáč, David

Zlatohorský izolát Thiobacillus ferrooxidans, tolerance k iontům arzénu, biooxidace pyritu

Hyksová, Marie

Příprava a použití imobilizovaného cyt. C a nitritreduktázy

Kedir Abdu Goshamo

Výběr a zhodnocení základních biochemických metod s možností využití v lidské praxi v konkrétních afrických podmínkách

Král, Pavel

Využití elektrochemických metod k analýze chemicky modifikovaných DNA

Krejčí, Jan

Cholineterázový biosensor

Krejčí, Lumír

Vliv struktury DNA na uspořádání chromatinu

Lebovič, Jaromír

Izolace a lokalizace spektrinu v buňkách

Lylová, Kateřina

Vliv cizorodých látek na indukci glutathion-S-transferáz, glutathionperoxidáz a glutathionreduktázy u ryb

Pokorná, Marie

Vliv proflavinu na vazbu protinádorově účinné cisplatiny na DNA

Rotrekl, Vladimír

Studium funkce cysteinových zbytků fytohormonálně specifické beta-glukozidázy z kukuřice

Sebestianová, Nora

Analytika a biologická funkce ubichinonu /Q10/

Smutková, Libuše

Metabolismus tyroidních hormonů u nedonošených novorozenců

Šlahorová, Markéta

Aplikace kapilární elektroforézy DNA v diagnostice genetických chorob

Tomschik, Miroslav

Studium polynukleotidových komplexů pomocí přenosové voltametrie

Záluská, Dana

Inkorporace syntetických imunomodulátorů do liposomů

Zofall, Martin

The effect of ATP and cAMP analogues on C6 glioma cells.

1994

Bajzátová, Gabriela

Sledování některých enzym a neenzym. parametrů u pacientů s ledvin. kameny

Fadrná, Eva

Počítačové studium konformačního chování a flexibility oligonukleotidů

Havliš, Jan

Vazba iontů kovů na BSA

Jordánová, Karla

Adjuvantní vlastnosti liposomů

Jurtíková, Alžběta

Některé zákonitosti srážení DNA

Kalužová, Lenka

Stanovení genciopikrosidů ze zeměžluči HPLC

Pařenica, Jiří

Transport dusičnanu při denitrifikaci u bakterie P. denitrificans

Polzerová, Iva

Stanovení aktivity a izolace mangan-dependentní peroxidázy Bazidiomycety phanerochaete chrysosporium

Saforková, Dana

Enzymoimunoanalýza s-triazinových herbicidů

Sýkorová, Eva

Vypracování a optimalizace stanovení katalytické koncentrace ACP

Šebela, Marek

Polarografické studium diaminoxidas z klíčícího hrachu a vepřových ledvin

Štěpán, Jiří

Konformační vlastnosti syntetického fragmentu DNA tvořeného bloky hexanukleotidů se střídavou sekvencí bází A-T a G-C

Tesařík, Radek

Inkorporace virových subjednotek do imunitu stimulujících komplexů - ISCOMů

Ursu, Krisztina

Nitirifikace a denitrifikace průmyslových odpadních vod

1993

Bobrovská, Eva

Kvantitativní stanovení ethanolu v produktech kvasného průmyslu indanilinovou metodou

Doffková, Renata

Purifikace sulfitoxidasy z hovězích jater a její aplikace v biosenzoru

Havliš, Petr

imunochemického stanovení enzymu Nitritreduktázy P.denitrificans

Kaláb, Tomáš

Mikrobiální biosensory s mediátory pro stanovení substrátů a inhibitorů

Kašpárková, Jana

Příprava protilátek proti DNA modifikované cis-DDP a jejich využití při studiu protinádorového působení komplexu platiny

Koutníková, Hana

Studium sekvencí DNA eukaryotického genomu připojených k proteinům jaderné matrix

Krejčí, Marcela

Polarografie metalloproteinu

Krejčí, Pavla

Studium katalytických vlastností laktátdehydrogenasy bakterie Paracoccus denitrificans

Kříž, Luděk

Metabolismus peroxidu vodíku u bakterie P. denitrificans

Kučera, Tomáš

Precipitační metody stanovení HDL-cholesterolu a kvalifikace apolipoproteinů AI, B imunoturbidimetricky

Malík, Antonín

Kovalentní imobilizace protilátek v enzymoimunoanalýze

Měsíčková, Svatava

Referenční intervaly a enzymová diagnostika jaterních onemocnění

Neplechová, Kamila

Metoda povrchem zcitlivěné Ramanovy spektroskopie a její využití ke studiu některých biologicky významných molekul

Otáhalová, Vladimíra

Vývoj a charakteristika ELISA pro s-triazinové herbicidy

Pavlík, Martin

Analýza pesticidů pomocí biosensorů s immobilizovanou cholinesterázou

Pink, Tomáš

Untersuchungen zum Import von Proteinen in die Peroxisomen der Hefe Saccharomyces cerevisiae

Stančík, Lubor

Amperometrické stanovení glukosinolátů pomocí enzymového biosensoru

Vítová, Hana

Radiačně indukovaná inaktivace a mutageneze u bakteriálních buněk a její molekulární mechanismy

Vlk, Daniel

Chemické sondy struktury DNA: komplex oxidu osmičelého s terpyridinem

Výletová, Iva

Studium bakteríální oxidace arsenopyritu

Zapletalová, Iveta

Studium vzniku kovalentních vazeb mezi řetězci DNA po ozáření UV světlem

1992

Bučková, Lenka

Stanovení katalytické koncentrace kyselých fosfatas

Davidová, Jitka

Purifikace a charakterizace enzymu sorbitoldehydrogenasa z bakterie Paracoccus denitrificans

Doležalová, Hana

Izolace a lokalizace aktinu v buňkách

Gawlasová, Jana

Studium exprese enzymů metabolismu oxidu dusnatého u denitrifikačních baktérií

Habětínková, Zuzana

Stanovení katalytické koncentrace izoenzymů laktátdehydrogenasy

Heincová, Pavlína

Polarografické studium hrachové diaminoxidasy a diaminoxidasy z vepřových ledvin

Hudáková, Dana

Izolace a charakterizace glukosa-6-fosfátdehydrogenasy z bakterie Paracoccus denitrificans

Mrnuštíková, Pavlína

Bakteriální oxidace arsenopyritu a arsenopyritová elektroda v detekci procesu

Navrath, Martin

Optimalizace nitrifikace a denitrifikace při čištění odpadních vod

Ošlejšek, Petr

Možnosti stanovení substrátu diferenčním konduktometrem a aplikace kyslíkové enzymové elektrody ke stanovení dvou substrátů vedle sebe

Pánková, Jana

Enzymoimunoanalýza herbicidu 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny s použitím monoklonálních protilátek

Pazdírková, Jana

Inhibiční vliv oxidu dusnatého a nitrosokomplexů na některé enzymy metabolismu P. denitrificans

Petřivalský, Marek

Studium akumulace prolinu indukované vodním deficitem na modelovém systému listových disků

Poláčková, Hana

Rozmanitost mikrotubulárních struktur v buňce

Schleiferová, Martina

Imunoturbidimetrické stanovení IgD

Soukupová, Iva

Speciální metody pro detekci PQQ-dependentních enzymů

Zemanová, Hana

Charakteristika glutaminsyntetázy z P. denitrificans

1991

Boleloucká, Michaela

Purifikace hrachové diaminoxidasy

Kovářová, Taťána

Kvantitativní mikrostanovení NAD indanilinovou metodou a sledování NAD-degradačních procesů

Krčmář, Pavel

Optimalizace podmínek pro přímou analýzu thyminu technikou HPLC v krvi experimentálních zvířat

Křemečková, Hana

Izolace glutaminsyntheasy z Paracoccus denitrificans

Kunčická, Simona

Studium kinetiky hydrolýzy cyklodextrinů - amylázou

Mátlová, Lenka

Regulace enzymů asimilujících amoniak u E. colli ve stadiu dusíkového hladovění

Matulová, Pavlína

Migrace arzénu z chalkopyritového koncentrátu vlivem činnosti bakterií Thiobacillus ferrooxidans

Nevěřilová, Zuzana

Enzymoimunoanalýza herbicidů na bázi fenoxyalkanových kyselin

Pátek, Martin

Asimilační a disimilační redukce dusičnanu a dusitanu u bakterie P. denitrificans

Psotová, Jitka

Využití afinitních interakcí při purifikaci a studiu dehydrogenáz

Rohánková, Lenka

Biochemická imunologická charakterizace antigenu rozeznávaného monoklonální protilátkou SB 4

Řezáč, Miroslav

Interakce koňské jaterní alkoholdehydrogenasy s p-methylbenzylhydroperoxidem

Sedláková, Dana

Stanovení apolipoproteinů B

Šťouračová, Ivana

Utilizace substrátů a výskyt laktátdehydrogenasy u bakterie Paracoccus denitrificans

Žídek, Lukáš

Hemoproteiny a organické hydroperoxidy

1990

Gambová, Alena

Studium biotransformace tropolonových alkaloidů

Hřibová, Dana

Modelování hojivého procesu a některých možností jeho ovlivnění

Krumlová, Andrea

Modelování hojivého procesu a některé možnosti jeho ovlivnění: sledování biosyntézy některých vybraných složek kolagenní tkáně

Kysel, Michal

Elektrochemické studium struktury metalothioneinu

Malý, Stanislav

Charakterizace plasmidů některých enterotoxigenních kmenů Escherichia coli

Matějková, Marcela

Imobilizace denitrifikačních bakterií a jejich využití k čištění odpadních vod

Moncmannová, Vladimíra

Charakteristiky dvou- a čtyřpolární enzymové elektrody pro detekci glukozy

Nováková, Olga

Oxidace arzenopyritu v chalkopyritovém koncentrátu bakteriemi Thiobacilus ferrooxidans

Novotná, Lea

Izolace a charakterizace mutantů P. denitrificans

Novotný, Marcel

Oxid dusnatý jako meziprodukt denitrifikace u bakterie P. denitrificans

Paleček, Jan

Nové možnosti výzkumu struktury DNA eukaryont

Pohlídalová, Hana

Sledování spektra aminokyselin u pacientů s epilepsií a jeho vztah k možnému jaternímu poškození vlivem lékové terapie

Répásiová, Ivana

Vztah mezi obsahem NAD+ a bilirubinem v krevním séru

Semrád, Vladimír

Izolace alkalické fosfatázy z hovězí intestinální mukózy

Slanina, Jiří

Enzymová elektroda s imobilisovanou diaminoxidasou k amperometrickému stanovení přirozených a syntetických inhibitorů

Štouračová, Martina

Testování nové metody stanovení lysozymu

Švrčula, Bořek

Izolace glutamátdehydrogenasy z bakterie P. denitrificans

Vejvodová, Marie

Imobilizace denitrifikačních bakterií a jejich využití k čištění odpadních vod

Wimmer, Karel

Nitrosoreduktasová aktivita alkoholdehydrogenasy indikovaná tvorbou indanilinu v gelech

1989

Brychtová, Sylva

Sledování bílkovin akutní fáze v linii prvního styku pacienta s lékařem

Fialová, Kateřina

Interakce ligandů značených enzymy a protilátkami proti steroidním hormonům

Heger, Jiří

Purifikace komplexu sukcinát-DCIP reduktázy u Paracoccus denitrificans

Chroust, Jaroslav

Některé možnosti využití stanovení amoniaku iontově selektivními elektrodami v klin. biochemii

Kašpárková, Věra

Modifikace metody stanovení NAD v séru a vyšetření sér pacientů s onemocněním jater

Klejdus, Bořivoj

Stanovení biomarkerů v silážích pomocí enzymo-amperometrické elektrody

Mlejnek, Petr

Transport dusičnanu přes cytoplazmatickou membránu a jeho další metabolismus v bakteriálních buňkách

Přibylová, Ivana

Stanovení katalytické koncentrace alfa-amylasy s cyklodextrinem jako substrátem

Řičicová, Jana

Příspěvek ke stanovení methotrexatu v tělních tekutinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Šoustalová, Magda

Imunochemické atanovení C-reaktivního proteinu

Titi Alassane Amadu

Semikvantitativní metody v klinické biochemii

Tomandl, Josef

Izolace NAD-dependentní glukosa-6-fosfátdehydrogenasy z bakterie Leuconostoc mesenteroides

Tomeš, Ctirad

Biotransformace NAD na NADH pomocí imobilizované kvasničné alkoholdehydrogenasy

Triadafyllakis, Spyros

Mechanismy regulace tvorby komponent denitrifikační dráhy a manitoldehydrogenázy u bakterie P. denitrificans

Vernerová, Vendula

Vlastnosti a funkce laktátdehydrogenasy u P. denitrificans

Vyškovský, Martin

Studium bakteríální oxidace pyritu

Wiesenbergová, Lenka

Stanovení katalytické koncentrace alfa-amylasy pomocí chromogenního substrátu

1988

Boudný, Vladimír

Diagnostická souprava na stanovení laktátu

Černá, Iva

Možnosti analytického a biotechnologického využití aktivit denitrifikační dráhy bakterie Paracoccus denitrificans

Ertingerová, Markéta

Stanovení koenzymu NAD+ v krevním séru

Fabiánková, Lenka

Anorganické inhibitory respiračního řetězce bakterie Paracoccus denitrificans

Hagos Gebru Fitsum

Purifikace a některé vlastnosti enzymů laktátdehydrogenasy z bakterie Paracoccus denitrificans

Jahoda, Milan

Uplatnění moderních elektroforetických metod při studiu vybraných bílkovin

Kolář, Vladimír

Řetězová reakce alkoholdehydrogenasy s NAD

Kozel, Petr

Imunochemické vlastnosti membránových bílkovin bakterie Paracoccus denitrificans

Krombholz, Karel

Alkoholdehydrogenasová a nitrosoreduktasová aktivita kvantitativní srovnání pro isoenzymy a homologické enzymy

Maťchová, Ivana

Charakterizace změn proteinových komponent bakterie Paracoccus denitrificans při anaerobní adaptaci

Mikolášek, Pavel

Alkoholdehydrogenasa - využití ve výuce biochemie a možnosti analytické aplikace

Mikulka, Pavel

Enzymová elektroda pro nespecifické stanovení aminokyselin

Novotný, Zdeněk

Biochemické metody při hodnocení vlivu olova na obyvatelstvo v okolí závodu exhalujícího olovo

Popelková, Miriam

Izolace a základní biochemická charakteristika bakteriocinů

Skládal, Petr

Užití detergentů k isolaci membránových bílkovin z bakterie P. denitrificans

Slaná, Zuzana

Stav výživy a spektrum plasmatických aminokyselin těžce nemocných

Voda, Vladimír

Isolace základních lidských genetických typů kolagenu a jejich klinický význam

Zábršová, H.

Polarografické studium methallothioneinu

1987

Fajkus, Jiří

Imunologické chování sukcinátdehydrogenasy

Fajkusová, Lenka

Kritické ověření metod měření aktivity ADH

Hedbávný, Rajmund

Srovnání respiračních řetězců typických denitrifikujících baktérií

Hertl, Jiří

Radikálové reakce za účasti NAD/NADH

Hlaváč, Ctibor

Použití mikropočítače SAPI při studiu interakcí metodou zastaveného toku

Hlavatá, Bohdana

Purifikace arginázy s využitím v enzymovém senzoru

Hlavová, Věra

Některé biochemické ukazatele v krevní plasmě u pstruha obecného a lipana podhorního v přírodním prostředí

Janiczek, Oldřich

Purifikace a některé vlastnosti enzymu malátdehydrogenasy z bakterie Paracoccus denitrificans

Jonáš, Pavel

Izolace a frakcionace proteinu vlny a její ovlivnění účinkem mikroorganismu Pleurotus ostreatus

Kasalová, Marie

Zavedení biosensorové techniky pro analysu lysinu v zemědělské laboratoři

Kulíšková, Lenka

Detekce a monitorování jaterního poškození autoimunitního charakteru pomocí neizotopových serologických technik

Mikolášek, Pavel

Indanilinová metoda detekce a stanovení koenzymů NAD+ a NADH a její didaktické využití formou souboru předloh folií

Navrátilová, Hana

Biosyntéza denitrifikačních komponent u bakterie P. denitrificans a její ovlivnění metabolickými inhibitory

Novotný, Marek

Transport dikarboxylátů u bakterie P. denitrificans

Pečinka, Petr

Elektrochemické studium vlastností metaloproteinů

Pechmann, Vladimír

Rychlé enzymové semikvantitativní stanovení ethylalkoholu v biologických kapalinách

Ptáček, Jiří

Volný a vázaný ubichinon u P. denitrificans

Slovák, Ladislav

Indanilinová metoda detekce a stanovení koenzymů NAD+ a NADH a její didaktické použití formou videozáznamu

Vechetová, Marie

Analýza klinického materiálu enzymovou elektrodou

1986

Andrýs Ctirad

Aplikace konduktometrické enzymové elektrody ke stanovení močoviny

Boháčková Ida

Netradiční materiály pro reakční vrstvu biosenzoru

Krajčová Marta

Transport jantaranu u membránových veziklov bakterie Paracoccus denitrificans

Kvasnicová Hana

Analytické využití imobilisované alkoholdehydrogenasy

Malá Gabriela

Vlastnosti sukcinátdehydrogenázy u P. denitrificans

Nawaz Alah

Příspěvek ke studiu peroxidasové reakce alkoholdehydrogenasy

Neuwirth Vladimír

Nitrifikace a denitrifikace koksárenské odpadní vody

Pavlicová Zuzana

Isolace a charakterizace celulas z hub

Pechmann Vladimír

Vypracování rychlého semikvantitativního testu ke stanovení ethylalkoholu v krvi event. slinách

Pitřincová Jana

Elektrochemické studium vlastností metaloproteinů

Roček Jaroslav

Interakce jaterní alkoholdehydrogenasy s organickými hydroperoxidy

Schneider Jiří

Chromogenní reakce katal. jaterní ADH

Svoboda Miroslav

Využití denaturace a reasociace DNA při studiu genomu

Škabrahová Zuzana

Testování chromatografických materiálů na bázi spheronu a jejich využití při purifikaci dehydrogenas

Vala Vladimír

Aktivita komponent denitrifikační dráhy u bakterie P. denitrificans a regulace jejich exprese

Verner Jiří

Imobilisace jaterní alkoholdehydrogenasy na Spherony

1985

Dvořáková Jiřina

Buněčná lokalizace a regulace biosyntézy komponent denitrifikační dráhy u bakterie Paracoccus denitrificans

Chmelíková Blanka

Stanovení vitamínu C tkáňovou elektrodou

Jedličková Hana

Vliv draselného iontu na energetické pochody u bakterie Paracoccus denitrificans

Konečná Jaroslava

Využitie kapilárnej izoteachoforézy pre sledovanie obsahu teofylínu v krvnéj plazme

Kozák Libor

Organizace respiračního řetězce anaerobně rostlá bakterie Paracoccus denitrificans

Matulka Jan

Nitrifikace a denitrifikace v koksárenských odpadních vodách

Melichárková Zuzana

Vliv povrchového potenciálu na interakci k 1-anilinonaftalen-8-sulfonátu s buňkami bakterie P. denitrificans

Otevřel Tomáš

Použití počítače pro analysy pomocí enzymových elektrod

Plocek Jiří

Příprava a některé vlastnosti aldehydreduktasy 1 z vepřových jater

Zemanová Blanka

Průzkum aplikačních možností chromogenní reakce alkoholdehydrogenasy

1984

Gřegorčíková Katuše

Možnosti zdokonalení izolace koňské jaterní alkoholdehydrogenasy

Chudíčková Milada

Izolace a část. char. bílkovin o molekulární hmotnosti do 20 000 z ascitické tekutiny nemocných s rakovinou mléč. žlázy

Korábová Dagmar

Vztahy mezi transportem fosfátu a draslíku u bakterie Paracoccus denitrificans

Kovařík Aleš

Fotometrické stanovení monoaminoxidasy v seru s furfurylaminem jako substrátem

Lampardová Lenka

Nikotinamidadeninové nukleotidy v energetickém metabolismu bakterie P. denitrificans

Luhový Marian

Možnosti diferenčního měření s bienzymovými elektrodami

Matyášek Roman

Regulace aktivity a biosyntézy denitrifikačních enzymů u bakterie P. denitrificans

Matysková Ivana

Příprava a některé vlastnosti 3-Hydroxybutyrátdehydrogenasy z bakterie p. denitrificans

Pavlíková Marie

Stanovení aktivity hrachové diaminoxidasy za použití ninhydrinu s 1,5-diaminopentanem jako substrátem

Stejskal Jaromír

Interakce isochinolinových alkaloidů s biologickými systémy

Šilhová Iva

 

Trojánková Marcela

Chování ubichinonu v dýchacím řetězci bakterie P. denitrificans

Zajíc Antonín

 

Zatloukalová Jana

Možnosti chromogenních detekcí alkoholdehydrogenasy

Zbořilová Míla

1983

Boublíková Pavla

Biosyntéza a vlastnosti denitrifikačních enzymů u bakterie P. denitrificans

Filípek Jaroslav

Konduktometrická elektroda s imobilizovaným enzymem

Hlubinka M.

 

Kazazi Eleni

Biochemické souvislosti alkoholismu

Klénková Katarína

Senzorové stanovenie enzýmových aktivít

Kovář Jan

Transport a oxidace jantaranu u bakterie Paracoccus denitrificans

Laučík Jaroslav

Transport terminálních akceptorů elektronů přes intaktní cytoplasmatickou membránu a regulace denitrifikace u bakterie P. denitrificans

Matyska Luděk

Použití techniky zastaveného toku pro studium interakcí

Paláčková Jana

Vliv amoniaku na některé biochemické a fyziologické ukazatele u kapra

Rabiňáková Lenka

Transportní systém pro železo u bakterie Pc. denitrificans

Schneider Jiří

 

Škodová Alena

Afinitní chromatografie dehydrogenas

1982

Gebauer Karel

Membránové sensory s chemicky imobilizovanými enzymy (enzym. elektroda pro glukosidy)

Jeřábková Jaroslava

Podíl alfa-makroglobulinu na patologicky zvýšené antitrypsinové aktivitě

Klukanová Hana

Elektrochemické studium koenzymů dehydrogenas

Kubová Naděžda

 

Mackerlová Marie

Aktivita a isoenzymy alkoholdehydrogenázy u osob se závislostí na alkoholu a s poruchami metabolismu lipidů

Machala Miroslav

 

Nováčková Ludmila

Interakce bakteriálního obalu P. denitrificans s berberiny a jejich využití ke sledování energetického metabolismu

Novák Stanislav

Čištění jatečních odpadních vod vysokozátěžovanou aktivací

Priessnitzová Anna

Stanovení amoniaku reakcí s o-aminobenzaldehydem

Skalková Dagmar

Stanovení a vlastnosti některých mozkových oxidoreduktáz metabolizujících nitrosolátky a jejich inhibice tricyklickými psychofarmaky

Sotorníková Marta

Stanovení L-lysinu enzymovými sensory

Turánek Jaroslav

Deriváty AMP,ADP a ATP vhodné pro kovalentní vazbu,jejich syntéza, purifikace a některé enzymologické aplikace

Veverková Jaroslava

Sensorové stanovení L-lysindekarboxylázy

Vlčková Veronika

Sledování aktivit a izoenzymového složení cytochromoxidázy a alkoholdehydrogenázy v živočišných tkáních

Zeráková Helena

Studium změn ve struktuře biomembrán metodou polarizace fluorescence

1981

Brzobohatý Břetislav

Polarografické studium dehydrogenas

Kaplan Petr

Ovlivnění adaptačních jevů vedoucích k úbytku cytochromu c bakterie Paracoccus denitrificans

Konečná Hana

Enzymová elektroda pro sacharosu

Konečný Přemysl

Solubilizace a purifikace cytochromoxidasy z Paracoccus denitrificans

Nosková Lydie

Využití výpočetní techniky při zpracování praktických úloh v biochemii

Obšívač Petr

 

Rothová Alena

Čištění potravinářských jatečních odpadních vod

Schindlerová Irena

Elektrochemická analýza bílkovin

Ulrichová Jitka

Vliv některých protoberberinových a benzofenantridinových alkaloidů na aktivitu jaterních aminotransferáz u krys

1980

Adamcová Marta

Fibrinolytická aktivita u člověka za fyziol. a patol. stavů

Kos Vladimír

Interakce alfa-elastinu modif. na aminoskupine s ionogenními tenzidy

Merta Aleš

Transport fosfátu u bakterií P. denitrificans

Navrátilová Marie

Imobilisace alkoholdehydrogenasy na kopolymerech glycidylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu

Nevřalová Halina

Význam osmolality pro diag. růz. onenocnění

Šimek Karel

Kov. vazba NAD analogu na koňskou jaterní ADH

Trávníčková Jarmila

Ionální změny v oblasti srdeční tkáně postižené sníženým zásobením kyslíkem po uzávěru větve věnčité tepny a jejich léčebné ovlivnění

Veselý Miroslav

Odstrňování dusík. látek z odp. vod

1979

Kučera Igor

Měření nízkých aktivit ALDH

Štros Michal

Studium změn obsahu cytochromu C během aerobní adaptace bakterie P. denitrificans

Ženka

Studie metab. histaminu v bachoru krav

1978

Kovář, Pavel

Ovlivnění mitochondriálních enzymových systémů deriváty kumarinu

Pařízek, Radim

Předb. údaje o jaterní ADH

Posádka, Pavel

Elektroda s membránově vázanou askorbátoxidasou

Voráč, Bohumil

Modifikace metody stanovení sérových lipoproteinů pomocí disk. elektroforézy na polyakrylamid. gelu a její převedení do laboratorních podmínek

Kleiberová, Jana

1977

Lošťáková (Nejedlá) Eliška

Alkalická inakt. sukcinátdehydrogenasy

1976

Bartková Libuše

Interakce ostrutinu s uměl. membr. systémy

Svoboda

Interferon a jeho m-RNA

Šafarčíková Jindra

Imobilisovaná forma koňské jaterní alkoholdehydrogenasy

Vašík Jan

Der. kumarinu rostliny P. alsaticum L.

1974

Michele Pavel

Purifikace a tittrace aktivního centra hrachové diaminoxidázy

Mikeš Vladimír

Fluorometrické sledování interakcí ostrutinu s membránovými systémy

Šafarčík Kristián

Izolace a charakterizace bakteriálního cytochromu c z Micrococcus denitrificans

1973

Lochman Ivo

Zásah lipidních kumarinů do energetického metabolismu mitochondrií

Pokorný Antonín

O složení a migračních vlastnostech diaminoxidázy z hrachu

Racek Pavel

Interakce berberinu s kvasn. alkoholdehydrogenasou

Svoboda Antonín

Vliv fenol. kumarinů na enzymy energ. metabolismu

Šuba Petr

Studie substr. specifity polyfenoloxidasy z brambor

1972

Manoušek Zdeněk

Respirační aktivita microccoca denitrificans

Paskovská Milada

Inhibice hrach. DAO deriváty hydrazinu

Pavelka Stanislav

Interakce jaterní alkoholdehydrogenasy s protoberberinovými alkaloidy

Rusek Tomáš

Některé vlastnosti DAO z klíčků hrachu

Velebný Vladimír

Modifikační studie a zlepšená metoda preparace koňské jaterní alkoholdehydrogenasy

1971

Hauerová (Talová) Jaroslava

Enzymová redukce kyseliny pyrrolin-2-karbonové

Máchová Lidmila

Analýza inhibičního účinku ammoresinolu

Neubauerová

ADH v enzymologii jatererních chorob

1970

Ambrová

Vplyv chem. modif. pyrimidínov

Kovář Jan

Inhibice jaterní ADH berberinem

Nezbeda Pavel

Příspěvek ke studiu mitoch. monoaminoxidasy

Nohel Petr

Vliv synt. analogu juvenil. hormonu na akt. glutamát-pyruvát transaminasy u pločtice pyrrhocoris apterus L.

Straka Pavel

Inhibice bramb. polyfenoloxidasy někt. komplexotvor. látkami pro mě_

1969

Blumbergová

Spektrof. stanovení chinonů u bakterií

Kotačková Marcela

Srovnávací studie substrátů beta-galaktosidasy

Kušnír

Oscilopolarogr. mikrostanovenie superlutinu a nestrenolu

Pluháček Ivo

Příprava a využití nerozp. formy oxidasy D-aminokyselin

Švacha

Studium koneč. fáze biosynt. prodigiosinu

Vala Jiří

Nerozp. der. chymotrypsinu

1968

Benešová, Eva

Pokus o izolaci cholesterolesterasy

Cídl

Příprava pept. řetězců patol. Igg

Čejková

Působení Heparinu na DNP z neozářených a ozář. tkání

Holasová, Josefa

Působení přirozených kumarinů na oxidativní fosforylaci a nefosforylující sukcinátoxidasu

Lamošová, Melinda

Pokus o biochem. char. chloroformom vyvolanů lýziu bakterií

Lehký, Pavel

Izolace LDH po stabilizaci pyrazolem

Pernica

Oscilopol. stanov. dehydroisoandrosteronu

Strnadová

Změny hyminového poolu bakterií lactobacillus acidophilus

Šaněk

Cholesterolesterasa v játrech

Šupíková

Dekarboxylace hydroxyornithinu u E. coli

Walterová, Daniela

Izolace papaverrubinu A z papaver Rhoeas L. a určení konstituce jeho červeného produktu

1967

Moster

Někt. biochem. změny v sítnici po inhib. účinku monojodoctanu sodného

Neshyba, Pavel

Izolace a char. produktů enz. oxidace alif. diaminů

Skálová

Pokusy o izol. cholinesterasy z krev. sera lidí

Zahradníček, Luděk

Vliv přir. kumarinů na aktivitu někt. sulfhydrylových enzymů

1966

Macoun Petr

Metodika stanovení sulfhydryl. skupin u krysího hemoglobinu

1965

Nevrtalová, Milada

Stanovení sérového mukoproteidu MP-I metodou papír. elektroforézy

Sedláčková, Eva

Oxidace 2-hydroxy-derivátů putrescinu a kadav. živ. DAO

Vajcíková

Ionogram plasmy a erytrocytů u psa po těles. zátěži

1964

Navrátil

Seroreakce s kyselinou sulfosalicylovou u duševně chorých

Schovánek, Pavel

Modif. zákal. reakce s kys. sulfosalicylovou a hemolyz. krví

Stromská

Vliv přidání AMK na výsledek seroreakce s kys. sulfosal.

Topinka, Pavel

Příprava a vl. hydroxy-pyrrolin-2-karbonové kys.

Zbořil, Petr

Ovlivnění prim. sukcinátdehydrogenasy přir. der. kumarinu

1962

Klusák

Studium přeměn někt. dusík. látek v klíčcích hrachu

Kuba, Miroslav

Působení ostruthinu na oxidačně enzym. systém u bakterií

Vencálková

Seroreakce s kys. sulfosal. během těhotenství

Zobač, Petr

Enzym. oxidoredukce kys. alfa-keto-delta-aminovalerové v klíčícím hrachu

1961

Pázlarová, Zlata

Metabolismus cholesterolu

Osičková, Eva

Soupis steroidů v moči

Semotán, Karel

Chromatografické dělení cholesterol esterů

Vermousek, Ivan

Soupis steroidů v krvi

1960

Žárská

Automat. registrace zákal reakce s kys. sulfosalicylovou

1959

Koníčová, Michaela

Chrom. dělení esterů cholesterolu od vol. cholesterolu v krev. serech dom. zvířat

Salajka

Oscilopolarogr. měření androsteronu a jeho der.

1958

Rýznar

Vztah mezi chem. konfig. a oscilopolarogr. vylučováním aminokyselin

Šimek

Biochem. sled. bramb. hlíz ovl. v periodě veget. klidu ioniz. zářením

1957

Čermáková, Miriam

Polarografická měření na bílkovinách lidského krevního séra po sorpci na fosforečnanu vápenátém

Kadaňka, Zdeněk

Polaroskopické měření na bílkovinách lidského krevního séra

Kredl

Polar. měření na bílk. lid. krev séra

Mašek

Elfo. měření na bílk. lid. krev. sera po sorpci na fosf. vápenatém

Minářová

Polaroskop. měření na bílk. lid. krev. sera po sorpci na fosf. vápenatém

Papoušek, František

Elektroforetické dělení na bílk. lidského krev sera sražených kyselinou sulfosalicylovou

Trnavská, Zdena

Zákalová reakce krevního sera s kys. sulfosalicylovou u revmat. chorob

1955

Bobek

Sorpce krev. bílk. na fosf. vápenatém

Kaláb, Dušan

Sorpce krevních bílkovin na fosforečnanu vápenatém

Kopec

Srovnání tří hl. metod na urč. bílk. krev. sera

Paleček, Emil

Sorpce krev. bílk. na terc. fosforečnan vápenatý

Pechan, Zdeněk

Sorpce krevních bílk. na terc. fosforečnanu vápenatém

1954

Uhrová, Marie

Papír. elektroforesa lid. žalud. šťávy

1953

Svobodová

Kvant. stan. globulin. frakcí v seru srážením síranem amonným

Ullmann, Josef

Kvant. stanov. alfa- beta- a gama-globulinů v krev. seru

1951

Tůma Jan

Oscilogr. polarografie testosteronu a jeho der.

Čermáková