Ústav

Provozní řád Ústavu biochemie

Tento provozní řád platí pro prostory Ústavu biochemie (dále jen ústav) v pavilonech C5 a C15 Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), kde rozšiřuje působnost platného Provozního řádu UKB. Pracovníci i studenti jsou povinni respektovat provozní nařízení vydané vedením ústavu. Stáhnout (pdf, 113 kB)

 • Studenti doktorských studijních programů (DSP) mají stejné povinnosti jako zaměstnanci ústavu. Pracovníci a studenti jsou povinni dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a protipožární předpisy (PO). Zacházení s jedy, hořlavinami a žíravinami se řídí předpisy BZOP a Provozními řády vydanými vedením Fakulty a Univerzity. Odpovědnost za studenty má jejich školitel či vedoucí. Školitelé, kteří vedou studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia vykonávající experimentální práci v pavilonech C5 a C15, se zavazují, že je o těchto předpisech budou informovat, což tito studenti potvrdí svým podpisem vždy na začátku školního roku nebo semestru. Pracovníci i studenti se v prostorách pavilonů přezouvají. Ponechávání osobních věcí na pracovních stolech laboratoří je zakázáno. Konzumace jídla a pití je povolena pouze v pracovnách, na chodbách nebo kuchyňkách. Kouření je v prostorách pavilonů zakázané.

 • Vstup do pavilonů je v pracovní dny od 6–21 h (zaměstnanci a studenti DSP). Pro ostatní studenty od 7–18 h; pokud je nutná přítomnost těchto studentů po 18. h, pak pouze s vědomím jejich školitele či vedoucího, případně některého ze zaměstnanců, který zajistí dozor. Stálý vstup do pavilonů v mimoprovozní době mají pouze zaměstnanci a studenti DSP, jsou povinni svůj vstup nahlásit na pracovišti PCO (tel. 4450) v souladu s provozním řádem UKB. Pokud někdo zůstává v pavilonu po 21. h, je povinen svoji přítomnost nahlásit na pracovišti PCO (tel. 4450) a poté ohlásit odchod. Studenti (mimo DSP) mají povolen vstup v mimoprovozní době (to je mimo 6–21 h a mimo pracovní dny) pouze na základě jednorázového povolení vydaného ředitelem ústavu. Přítomnost jediného zaměstnance nebo studenta DSP v budově za účelem experimentální práce je zakázána.

 • Klíče od hlavního vchodu se přidělují zaměstnancům, klíče od laboratoří a pracoven zaměstnancům i studentům. V případě ztráty klíče je osoba povinna toto neprodleně nahlásit tajemníkovi ústavu, který o ztrátě informuje Správu UKB. Správa UKB po odsouhlasení tajemníkem ústavu zajišťuje opatření k zamezení zneužití ztraceného klíče. Doložené náklady jsou uplatněny u osoby, která klíč postrádá.

 • Uzavírání místností. PRACOVNY – za uzamčení dveří a zavření oken a zhasnutí je zodpovědná ta osoba, která odchází z pracovny (při odchodu z pracoviště) jako poslední. Zamykat pracovny je třeba i během dne, pokud v nich při odchodu nikdo nezůstává. LABORATOŘE – pracovníci jsou povinni zavírat přepážku mezi laboratorní částí a pracovnami. Uzamčení laboratoře, uzavření oken a zhasnutí provádí pracovník, který z laboratoře odchází jako poslední. Toto uzavření se provede i v případě, pokud odchází během pracovní doby z laboratoře a není zřejmé, že se do ní vrátí. Přístroje, které musí zůstat v chodu přes noc, musí být označeny jménem a údajem, kdy budou vypnuty. Za uzamčení laboratoří, kde pracují studenti, je zodpovědný jejich školitel či vedoucí. Je zakázáno ponechávat volně ležící notebooky a jiné cennosti v neuzamčené laboratoři či pracovně.

 • Pracovníci i studenti jsou povinni dodržovat pořádek na pracovišti, neponechávají špinavé sklo, staré roztoky a kultury mikroorganismů, zejména ve společných prostorách. Toto platí zejména pro elektroforetickou laboratoř, při práci s akrylamidem. Dbají na udržování čistoty centrifugačních kyvet a skladování kyvet mimo svoji laboratoř. Kyvety a rotory pro centrifugy ve společných prostorách jsou skladovány v uzavřených skříňkách. Je třeba dbát na přísné dodržování čistoty v okolí vah. Odpovědnost za inventář nesou osoby, které jej mají zapsán, bez ohledu na místnost, kde se inventář nachází. Zaměstnanci a studenti využívají zejména materiál a chemikálie vlastní laboratoře. Dodržuje se ohleduplnost při vypůjčování materiálu, věcí či přístrojů z jiných laboratoří – vždy pouze s vědomím příslušných spolupracovníků. Jakékoli přemísťování věcí či materiálu mezi laboratořemi je možné pouze s vědomím osob, kterým inventář patří.

 • Rozvody. Vývody vody v místnostech mají samostatné uzávěry u vývodu ze zdi nebo podlahy (ve stolech). K okamžitému odpojení přívodu elektrické energie na poschodí pavilonu slouží červené skříňky, které jsou umístěny na chodbách, jsou označeny „Central stop“ a vybaveny vypínacím tlačítkem. Opětovné zapojení elektrické energie provede kvalifikovaná osoba v příslušném patrovém rozvaděči. Jednotlivá odběrní místa plynu v místnostech mají samostatné uzávěry u vývodu ze zdi nebo podlahy (ve stolech). V případě zjištění požáru, který není možno zlikvidovat vlastními silami, provede osoba, která požár zjistí, rozbití ochranného sklíčka a zmáčknutí tlačítka. Jedná se o červené skříňky, umístěné na chodbách pavilonů a označené „Hlásič požáru“, které umožňují vyhlásit požární poplach.

 • Práce zaměstnanců nebo studentů jiných pracovišť v rámci prostor ústavu je možná pouze s vědomím ředitele ústavu. Experimentální práci na ústavu pro spolupracovníky či studenty z jiných pracovišť mimo Masarykovy univerzity musí předem schválit ředitel ústavu, bude jim přidělen zodpovědný pracovník ústavu a musí být předem prokazatelně poučeni o pravidlech BOZP, PO a seznámeni s provozním řádem.

 • Práce s patogenními organismy nebo infekčním či radioaktivním materiálem je možná pouze na základě svolení ředitele ústavu. Pro práci s GMO platí zvláštní předpisy (zodpovídá pověřený pracovník – doc. Lochman), které se musí přísně dodržovat. Práce, které přímo nesouvisí s povinnostmi uvedenými v pracovní náplní pracovníka nebo DSP na ústavu, jsou zakázány. Využívání zařízení ústavu pro komerční účely není povoleno.

 • Zodpovědnost za přístroje v jednotlivých laboratořích určuje vedoucí příslušné pracovní skupiny. Přístroje používané společně a váhy budou opatřeny sešity, do kterých je každý uživatel povinen se zapsat. Pokud chce student nebo doktorand použít k měření přístroj v jiné laboratoři, je povinen o tom informovat personál laboratoře. Zaměstnanec či student DSP si před prací na speciálních zařízeních zajistí informace a případně i proškolení nutné pro práci tak, aby bylo zabráněno poškození přístroje. Jakékoli nestandardní manipulace s přístrojem, jeho příslušenstvím či ovládacím počítačem bez vědomí zodpovědné osoby jsou zakázány.

 • Za provoz počítačů v pracovnách zodpovídají příslušní pracovníci (včetně instalovaného softwaru a obsahu). Instalace nelegálního softwaru a využívání počítačů v rozporu s náplní práce je zakázáno. Studenti, kteří tyto počítače využívají, mají zakázáno jakkoli do programového vybavení a nastavení počítače vážněji zasahovat. Studenti používající PC v laboratořích či pracovnách po dohodě se školitelem nebo vedoucím. Používání tiskáren studenty pro tisk soukromých materiálů včetně závěrečných prací je zakázáno.

 • Studentům je zakázáno používat telefony ústavu k soukromým hovorům mimo vnitřní síť MU. Soukromé hovory jsou zaměstnanci povinni uhradit podle údajů v informačním systému. Mezistátní hovory jsou možné pouze se svolením ředitele ústavu.

 • Manipulace s odpady. Produkované odpady se povinně třídí! Biologický odpad se shromažďuje v modrých plastových nádobách se žlutým víkem, patří mezi něj laboratorní odpad obsahující nebezpečné látky a potenciálně infekční (tedy chemicky a biologicky znečištěné špičky, pipety, misky s bakteriální kulturou, …), lze zde likvidovat i malá množství tekutého odpadu přidaného k pevnému odpadu v uzavřené nádobě. Tekutý biologický odpad je nutné deaktivovat smícháním s dezinfekčním prostředkem (Savo apod.), nechat ustát a poté vylít do odpadu chemické výlevky. Tekutý chemický odpad je likvidován centrálně i s nádobami, ve kterých je shromažďován, bez možnosti jejich zpětného návratu, popis látky (nebo směsi) uvést na láhvi. Malá množství neškodného ve vodě rozpustného chemického odpadu lze vylít přímo do chemické výlevky (tmavě šedá).

V Brně 1. 9. 2019 Petr Skládal, ředitel ústavu