Ústav

Naši doktorandi

Seznamte se s výzkumem, který u nás provádějí naši doktorandi. Pokud by Vás některé z témat zaujalo, neváhejte kontaktovat daného doktoranda anebo jeho vedoucího – ať už ohledně výzkumné spolupráce nebo jako student hledající mentora pro svou diplomovou nebo dizertační práci.

Pokud byste měli zájem o doktorské studium, tak v současnosti na Ústavu biochemie zastřešujeme dva doktorské studijní programy, a to BiochemiiBioanalytickou chemii

Přejeme mnoho úspěchů našim absolventům doktorského studia. 


Mgr. Taťána Bržezická

Analytická biochemie

Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Mgr. Lukáš Faltinek

Studium proteinů zapojených do rozpoznávání hostitelských buněk

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Mgr. Ivo Fukala

Mechanismy adaptací energetického metabolismu denitrifikační bakterie na změny růstových podmínek

Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Mgr. Martin Gajdošík

Studium energetického metabolismu acidofilních sirných bakterií

Vedoucí: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Mgr. Tereza Hlaváčová

Nanočástice pro zvýšení citlivosti elektrochemických imunosensorů

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Mgr. Adam Janotík

Studying of mechanisms taking role in activation of immune response in plants

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Mgr. Martin Kryl

Proteiny spojené s oxidačním stresem u bakterie Paracoccus denitrificans

Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc..

Mgr. Veronika Křešťáková

Metabolismus sekundární metabolitů rostlin s estrogenními vlastnostmi v trávicím traktu přežvýkavců

Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Mgr. Petr Lapčík

Interaktomika: Kombinace přístupů in vitro a in silico

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Ing. Jakub Máčala

Nanočástice pro optické biosenzory

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Ing. Zuzana Mikušová

Pokročilé metody studia imunointerakcí

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Mgr. Hana Mlčochová

Studium afinitních interakcí pomocí moderních separačních a strukturních metod

Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Mgr. David Novák

Analýza změn mikrobiomu v rámci biotechnologických procesů a lidského zdraví

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Mgr. Radka Obořilová

Biosensory na bázi nukleových kyselin

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Mgr. Martina Rievajová

Strukturně funkční studium proteinů zapojených do rozpoznávání hostitelských buněk

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Mgr. Matěj Pastucha

Biočipy pro afinitní stanovení

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Mgr. Markéta Pizurová

Patogeneze COVID-19 a SARS-CoV-2 infekce

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Mgr. David Pokorný

Nanočástice pro optické biosenzory

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Mgr. Martin Solanský

Analýza proteinových markerů zodpovědných za rezistenci rostlin

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

MUDr. Daniela Vitoušková

Analýza genových mutací a infekcí souvisejících s neplodností a potratovostí

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Ing. Kamila Vrzalová

Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Mgr. Tomáš Zlámal

Studium metabolických procesů mikroskopických řas s využitím enzymy modifikované membránové hmotnostní spektrometrie

Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Mgr. Veronika Žajdlíková

Identification of changes in glutamatergic pathways specific for sporadic form of Alzheimer's disease in human astrocytes

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.


Naši absolventi doktorského studia

2019

Bonczek, Ondřej

Molekulárně-biologická podstata hypodoncií

2019

Bořilová, Šárka

Biodegradace sulfidových minerálů

2019

Fojtíková, Martina

Studium antivirotického účinku vybraných derivátů nukleosidů a nukleotidů

2019

Hálová, Alice

Interakce Abeta a Tau proteinu s dalšími molekulami a jejich vztah k patogenezi Alzheimerovy choroby

2019

Michalcová, Lenka

Afinitní kapilární elektroforéza

2019

Milovanović, Miodrag

Biosenzorová analýza nápojů

2019

Obořil, Michal

Vztah mezi strukturou a funkcí elicitinů

2019

Plešková, Veronika

Proteiny zapojené do obranné reakce rostlin

2019

Poláchová, Veronika

Nanoparticle labels in immunoassays

2019

Procházková, Iva

Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik

2019

Starý, Tomáš

Sledování změn transkriptomu a proteomu během obranné reakce u rostlin

2019

Zapletalová, Martina

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment

2018

Adámik, Matej

Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes

2018

Bartheldyová, Eliška

Preparation of adjuvant nanoliposomal carriers for construction of recombinant vaccines

2018

Dvořáková, Zuzana

Kvadruplexy v lidském genomu

2018

Faktor, Jakub

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology

2018

Mrázková, Jana

Mutageneze proteinů vázajících sacharidy - účinný nástroj pro přípravu vysokoafinitních lektinů

2018

Paculová, Hana

CDK12 and CDK13 function in transcription regulation

2018

Schejbal, Jan

Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods

2018

Sommerová, Lucia

The role of Anterior gradient proteins in EMT

2018

Zouharová, Darina

Antiviral effect of synthetic derivatives of nucleotides and nucleosides against DNA and RNA viruses

2017

Hloušková, Alena

Molekulární podstata patogeneze multifaktoriálně podmíněných chorob

2017

Kašparovská, Jitka

Metabolismus fytoestrogenů v trávicím traktu krav

2017

Kubesa, Ondřej

Use of Graphene for Biosensors

2017

Mádr, Aleš

Využití kapilární elektroforézy v metabolomických studiích

2017

Plesník, Jiří

Genetic polymorphisms and gustatory perception of dietary lipids in the obese subjects

2017

Uhlíková, Hana

Characterization of molecular markers responsible for non-specific resistnace in plants

2016

Brenerová, Petra

Regulation of gene expression and cell proliferation by AhR ligands in liver cell lines

2016

Dvořáková, Monika

Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches

2016

Hároníková, Lucia

Characterization of Interferon inducible protein 16 and its DNA binding properties

2016

Kašparová, Helena

Anomální struktury DNA v lidském genomu

2016

Pakostová, Eva

Obsah ATP v bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans při oxidaci železa (II) a síry a exprese vybraných genů za anaerobních podmínek

2016

Šimečková, Pavlína

Mechanisms of carcinogenesis and endocrine disruption after exposure to enviromental polyaromatic contaminants

2016

Vaňáčková, Jitka

Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu

2016

Vychytilová, Petra

Studium mikroRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu

2015

Dadáková, Kateřina

Molekulární markery obranné reakce u rostlin

2015

Pálková, Lenka

Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro

2015

Ptáčková, Nikola

Peroxidace lipidů spojená s obrannou reakcí rostlin

2014

Duša, Filip

Multidimensional separation methods in analysis of complex biological mixtures

2014

Lukáč, Róbert

Micro and Nanoparticles as Drug Carriers: Surface-Modified Microbubbles Used as Ultrasound Contrast Agents and Drug Carriers

2014

Omesová Pokorná, Blanka

Limitující a inhibující faktory bakteriální oxidace anorganických sirných látek

2014

Smutná, Jindra

Využití moderních metod v metabolomice

2014

Tesařová, Marie

The use of separation methods for characterization of microorganisms

2013

Hrubá, Eva

Expression of detoxification enzymes and genes involved in the processes of apoptosis, DNA repair and proliferation in vitro

2013

Kauerová, Zuzana

Targeting Nanoparticle Drug Carriers: Functionalized Microbubbles and Their Application in Ultrasonography

2013

Kučera, Jiří

Fyziologické a genetické aspekty aktivity acidofilních bakterií oxidujících sirné látky

2013

Mašek, Josef

Metallochelating nanoliposomes for construction of recombinant vaccines

2013

Řemínek, Roman

Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies

2013

Štěpánková, Veronika

Haloalkane dehalogenases in non-conventional media

2012

Fohlerová, Zdenka

Biosensors and AFM technique for the monitoring of cell behaviour

2012

Hasan, Khomaini

Haloalkane dehalogenase from unique plant-pathogenic bacterium Agrobacterium tumefaciens C58: Biochemical characteristics and engineering

2012

Hlaváček, Antonín

Moderní metody značení biomolekul využitelné pro biosensory a jiné bioanalytické systémy

2012

Kubesová, Anna

Study of the microorganism properties using electromigration techniques

2012

Trilecová, Lenka

Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí

2011

Černý, Martin

Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy

2011

Lacina, Karel

Sensing elements for multichannel electrochemical (bio)sensors

2010

Konečný, Jiří

The use of capillary electrophoresis for a study of drug metabolism focused on cytochromes P450 and flavin-containing monooxygenase

2010

Žídková, Jitka

Characterization of plant proteins and saccharides by modern separation and structure elucidation methods

2009

Pelcová, Marta

Targeted Biomolecules Analysis using Capillary Electromigration Metod

2009

Sedláček, Vojtěch

Charakterizace dvou cytoplazmatických ferrireduktas bakterie Paracoccus denitrificans

2009

Tesařík, Radek

Purifikace a analýza mikrobiálních proteinů pomocí chromatografických a elektroforetických metod

2008

Pohanka, Miroslav

Imunosenzory pro detekci chemických a biologických bojových prostředků

2008

Procházka, Lubomír

Efect of anticancer drugs on intercellular communication, respiratory chain and angiogenesis

2007

Hubálek, Martin

Komparativní proteomová analýza mikrobů Francisella tularensis s identifikací jedinečných proteinů hmotnostní spektrometrií

2006

Lochman, Jan

Molekulárně biologické markery interakce rostlina - patogen

2005

Bouchal, Pavel

Dynamika bakteriálních proteomů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí

2005

Přibyl, Jan

Piezoelectrické biosensory pro klinickou a environmentální diagnostiku

2004

Kašná, Andrea

Liposomy jako nosiče imunomodulátorů a cytostatik: příprava a testování jejich biologických účinků

2004

Kašparovský, Tomáš

Elicitory fytopatogenních hub

2004

Kuňák, Michal

Dynamika elektronového toku v periplazmatické části respiračního řetězce bakterie Paracoccus denitrificans

2004

Mazoch, Jiří

Regulace syntézy denitrifikační dráhy u bakterie PARACOCCUS DENITRIFICANS

2004

Solná, Renáta

Elektrochemické biosensory v bioanalytických systémech

2004

Vytisková, Soňa

Využití kapilární zónové elektroforézy ke studiu enzymů

2003

Halámek, Jan

Piezoelectric Biosensors for Detection of Toxic Compounds

2003

Navrátilová, Iva

Transducers for Direct Sensing of Immunochemical Interactions

2003

Olivová, Petra

Využití kapilární elektroforézy při analýzách biologicky aktivních látek

2003

Žeravík, Jiří

Vývoj imunochemických metod pro monitorování environmentálních polutantů


icons by eucalyp, suhyeon jung, dDara, Laymik and Colourcreatype from the noun project