Požadavky ke studiu

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ) – program Biochemie od roku 2019:

Obor Biochemie

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí:

 • Obhajoba diplomové práce

  Vlastní obhajoba diplomové práce se sestává z 15minutové prezentace, v rámci které uchazeč seznámí státnicovou komisi a vědeckou veřejnost s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými experimentálními výsledky. Následně student reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. Hodnocení uchazeče je stanoveno na základě hodnocení v posudcích, na vlastním průběhu obhajoby a schopnosti studenta odpovídat na položené dotazy.

 • Ústní zkouška z předmětů

  • Pokročilá biochemie

  • Molekulární biologie a genetika

  • BiotechnologiePožadavky ke státní závěrečné zkoušce z Biotechnologie

Zkouší: doc. RNDr. Martin Mandl, CSc.

1. Obecné parametry bioprocesů.

Míchání, laminární a turbulentní tok v bioreaktorech, dopad na vlastnosti produkčních organismů.

Rozdíly mezi laboratorním, poloprovozním a provozním měřítkem, přenos parametrů bioprocesu do většího měřítka.

Aerace v bioprocesu, určení objemového koeficientu přestupu kyslíku, biochemické a biotechnologické parametry optimální aerace.

Kinetika bioprocesů. Kinetika růstu biomasy v jednorázovém procesu. Kinetika spotřeby substrátu a tvorby produktu.

Základní principy kontinuální kultivace. Rovnovážný stav v chemostatu a vyplavování kultury, odhad zřeďovací rychlosti z údajů jednorázového procesu.

Imobilizované biokatalyzátory, biotechnologický význam, rozdíly mezi volnými a imobilizovanými enzymy a buňkami. Dopad imobilizace na parametry reakce. Základní typy bioreaktorů s imobilizovanými biokatalyzátory, význam kinetických rovnic popisujících daný reaktor.

2. Biochemické a biologické principy vybraných biotechnologických procesů.

Sekundární metabolismus a biotechnologie, biochemické principy.

Výroba piva. Suroviny a hlavní fáze výroby, působení amylas, pivovarské kvasinky, průběh kvašení a dokvašování.

Výroba vína. Suroviny a hlavní fáze výroby, vinné kvasinky, průběh hlavního kvašení a dokvašování.

Produkce biomasy jako zdroje bílkovin. Obnovitelné a neobnovitelné suroviny, organismy, základní principy procesů.

Biotechnologie v ochraně životního prostředí. Bioremediace, biochemické a biologické principy a praktická řešení: biodegradace uhlovodíků, likvidace toxických kovů, důlní odpady. Bioplyn, biopaliva, řasy v biotechnologii. Bioelektřina (princip buněčných palivových článků).

Studijní literatura

 • Alexander M., Biodegradation and Bioremediation. Academic Press, San Diego 1994.
 • Doran P.M., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, London 1995.
 • Evans G.M., Furlong J.C., Environmental Biotechnology, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 • Faber K., Biotransformations in Organic Chemistry. Springer, Berlin 1997.
 • Glazer A.N., Nikaido H., Microbial Biotechnology, 2nd ed. Cambridge University Press 2007.
 • Kaštánek F., Bioinženýrství. Academia, Praha 2001.
 • Katoh S., Yoshida F., Biochemical Engineering, Wiley-VCH, Weinheim 2009.
 • Ratledge C, Kristiansen B., Basic Biotechnology, 3rd ed. Cambridge University Press 2010.
 • Singh S.N., Tripathi R.D., Environmental Bioremediation Technologies. Springer, Berlin 2007.
 • Stanbury P.F., Whitaker A., Hall S.J., Principles of Fermentation Technology, 2nd ed. Elsevier, Oxford 1995.
 • Yeh W.K., Yang H.C., McCarthy J.R. (eds), Enzyme Technologies. John Wiley & Sons, Hoboken 2010.

icons by eucalyp from the noun project


Předsedající členové

Interní členové

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Předsedající členové

Interní členové

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.  

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.